Referència

Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, escala 1:10.000.

Autors/es

Mercadé López, Arnau; Ferré Codina, Albert

Fitxa elaborada per

Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Encara sense vots
2020
Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, com a eina per a la gestió, la recerca, la divulgació científica i la docència. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac forma part de la Xarxa d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp, realitzat els anys 2015 a 2019.

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (13.694 ha) s’han pogut delimitar 6.406 polígons i 4.800 punts. En total s’hi han reconegut 168 hàbitats i 23 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 23, n'hi ha 7 que tenen el caràcter de prioritari.

Memòria de la cartografia

Descàrrega del mapa (ETRS89)

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del massís del Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquesta informació ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d'aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.