Referència

Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari del Parc Natural de Cap de Creus, escala 1:10.000

Autors/es

Pérez Haase, Aaron, Carreras i Raurell, Jordi

Fitxa elaborada per

Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de Cap de Creus

Encara sense vots
2011
Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc Natural del Cap de Creus, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (anys 2009, 2010 i 2011).

Resultats principals

En el conjunt del Parc Natural s’han pogut delimitar un total de 3.020 polígons i 941 punts. En total s’han detectat 124 hàbitats; d'aquests, 28 són d’interès comunitari, dels quals 5 són prioritaris.

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del Cap de Creus, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes.

Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió del Parc Natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb l’ inventari i la conservació de la biodiversitat.

Memòria del mapa