Urbà

#a2a2a0
Referència

Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) i cartografia de la vegetació del terme municipal de Vic a escala 1:10.000

Autors/es

Carme Casas Arcarons, Joan Font Garcia, Albert Palou Vilar

Fitxa elaborada per

Cartografia dels hàbitats i la vegetació del terme municipal de Vic, una eina de referència per a la gestió periurbana

Encara sense vots
2017
Objectiu

Per encàrrec de l'Ajuntament de Vic, es va elaborar una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE, dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) i de la vegetació del terme municipal de Vic per a incorporar-ho al procés de realització d'un nou pla urbanístic (POUM) de Vic, però amb la visió de ser també una eina de referència per a la gestió futura dels espais fluvials, agrícoles i forestals de l'entorn de la ciutat.

Mètodes bàsics

- Àrea d'estudi: Vic (Osona, Catalunya).

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes en infraroig color (IRC) a escala 1:5.000 (cel·la de 0,5 m) del vol de l’any 2015 de l’ICGC. El treball de camp s’ha realitzat a la primavera i estiu de l’any 2017. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. L'àrea mínima de cartografiat s'ha establert en 180 m2 i els hàbitats que ocupen menys d'aquesta mida s'han representat amb punts. 

La llegenda del mapa de vegetació està constituïda per unitats de vegetació actual definides per la seva composició florística i en termes de comunitats fitocenològiques, i per unitats de vegetació potencial corresponents a les comunitats vegetals que hi hauria en el territori si l’acció humana deixés d’actuar. S'ha realitzat un catàleg florístic que recopila les espècies observades durant la prospecció realitzada durant l’any 2017 en els diferents tipus d’hàbitats cartografiats. 

Les dades florístiques s’han enregistrat i georeferenciat mitjançant l’aplicació ZamiaDroid per a telèfons mòbils, amb un seguiment especial al taxon Astragalus austriacus, una espècie considerada en la categoria "Vulnerable" al catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. 

Resultats principals

En el conjunt del terme municipal de Vic (3056,41 Ha) s'han pogut delimitar un total de 620 polígons i 87 punts. En total, s'han reconegut 68 hàbitats, 13 dels quals d'interès comunitaris (HIC); 4 dels quals són prioritaris. Al catàleg florístic s'hi registren 564 tàxons, 70 dels quals són citats per primera vegada en els quadrats UTM DG33 i DG34. Es localitzen poblacions nous nuclis poblacionals d'Astragalus austriacus

Cartografia digital dels hàbitats:

Cartografia de la vegetació i flora vascular:

Conclusions

Es disposa d'una cartografia precisa de tots els hàbitats del terme municipal de Vic, de la seva vegetació i, complementàriament, d'un catàleg de flora vascular detallat. Aquest document ha d'esdevenir una eina de gestió imprescindible per a la gestió dels espais agrícoles i forestals de l'entorn periurbà de la ciutat de Vic, a banda de ser un exemple a seguir per a ciutats de condicions similars.

Els resultats aconseguits poden ser una bona base a partir de la qual articular noves polítiques locals de conservació de la biodiversitat o per a avançar cap a una regulació més respectuosa amb el medi natural de determinades activitats al seu entorn rural.

Estudis relacionats

Aigües continentals
Encara sense vots
2020
Agrícola
Encara sense vots
2020