Referència

Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari del Parc del Montnegre i el Corredor, escala 1:10.000.

Autors/es

Cèsar Gutiérrez Perearnau.

Fitxa elaborada per

Cartografia dels hàbitats del Parc del Montnegre i el Corredor

Average: 1 (1 vote)
2021
Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc del Montnegre i el Corredor, com a eina per a la gestió, la recerca, la divulgació científica i la docència. El Parc del Montnegre i el Corredor forma part de la Xarxa d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp, realitzat els anys 2015 a 2020.

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (17.457 ha) s’han pogut delimitar 6.820 polígons i 1.789 punts. En total s’hi han reconegut 136 hàbitats i 17 hàbitats d’interès comunitari (HIC).

Memòria de la cartografia

Descàrrega del mapa (ETRS89)

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del massís del Montnegre, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquesta informació ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d'aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.