Referència

Metodologia per avaluar l'estat de conservació dels hàbitats de Catalunya DOI: 10.13140/RG.2.2.13224.65283

Autors/es

Jordi Carreras Raurell, Arnau Mercadé López, Albert Ferré Codina, Albert Petit Saludes

Fitxa elaborada per

Protocol per avaluar l'estat de conservació dels hàbitats de Catalunya

Average: 1 (2 votes)
2021
Objectiu

En aquest projecte s'ha desenvolupat el protocol de treball per a la valoració de l’estat de conservació de tots els hàbitats naturals i seminaturals de Catalunya. L'avaluació de l'estat de conservació dels hàbitats ha d'esdevenir un instrument per al seguiment i la gestió del medi natural, que permeti el manteniment de les espècies i dels hàbitats en un estat de conservació òptim, així com dels processos naturals que hi van associats.

Mètodes bàsics

A partir de la consulta de treballs precedents i de l'experiència de l'equip de treball en l'àmbit de la tipologia, el coneixement, la cartografia i la conservació dels hàbitats, s'ha desenvolupat una metodologia original per al càlcul de l'estat de conservació dels hàbitats i el seu seguiment al llarg del temps. La metodologia, que inclou l'ús d'una col·lecció d'indicadors mesurables, s'ha validat a través d'assajos sobre el terreny, que han permès definir els paràmetres d'avaluació adequats per a grups d'hàbitats de característiques similars, així com ajustar correctament les mètriques de valoració.

Resultats principals

S'han desenvolupat 128 protocols d'avaluació i seguiment independents, que permeten valorar els 526 hàbitats naturals i seminaturals de Catalunya.

En línies generals, i d'acord amb altres mètodes estàndards, el sistema es basa en l'aplicació d'una col·lecció prou extensa d'indicadors que mesuren aspectes bàsics i concrets de l'estructura, la composició i la funcionalitat dels hàbitats. Els indicadors seleccionats es poden aplegar en quatre grans blocs:

  1. Estructura i funció: s'avaluen paràmetres relacionats amb l'estructura de l'hàbitat (estrats), el recobriment general i dels estrats, presència d'espais oberts, fusta morta, classes d'edat dels arbres...
  2. Composició i diversitat: té en compte la presència i l'abundància d'espècies diagnòstiques, la diversitat general, la presència d'espècies indicadores d'un mal estat de conservació (ruderals, al·lòctones, etc.)...
  3. Impactes i elements aliens: s'avalua la presència d'elements artificials a l'hàbitat, d'impactes que n'alterin l'estat original, de pressions d'origen antròpic, abocaments, la proximitat a focus de pertorbacions...
  4. Gestió: només aplicable a un grup molt reduït d'hàbitats. S'avaluen les pràctiques que permeten mantenir l'hàbitat en un bon estat de conservació.

De la ponderació dels indicadors que formen part de cada bloc en resulta un valor global d’estat de conservació de l’hàbitat.

En cada protocol s'indica quin ha de ser el mètode de mostreig, la mida i forma de la parcel·la, el número de parcel·les, l'època més adequada per dur-lo a terme, etc.

Per tal de facilitar l'aplicació de la metodologia i el càlcul de les mètriques, s'han elaborat unes plantilles en format de full de càlcul. Existeix una plantilla específica per a cada protocol d'avaluació

Conclusions

S'ha posat a punt una proposta de metodologia per avaluar i fer seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats de Catalunya. Aquesta proposta ha d'esdevenir una eina estàndard en la valoració dels hàbitats, aplicable en l'àmbit de la gestió i la conservació del medi natural, així com en l'avaluació de les millores assolides mitjançant la compensació d’impactes de l’avaluació ambiental.