Referència

Rae, Marcia; Miró, Alexandre; Hall, Jeanette; O'Brien, Katie; O'Brien, David. Evaluating the validity of a simple citizen science index for assessing the ecological status of urban drainage ponds. Ecological Indicators 98 : 1-8 (2019)  

Autors/es

M. Rae, A. Miró, J. Hall, K. O’Brien, D. O’Brien.

Fitxa elaborada per

OPAL, un índex de ciència ciutadana per avaluar la salut dels sistemes de drenatge urbans

Encara sense vots
2019
Objectiu

La ciència ciutadana ha esdevingut una eina molt vàlida per a la gestió i conservació del medi, essent particularment útil a les zones urbanes molt poblades.

El principal objectiu és validar la utilitat d’una tècnica basada en la ciència ciutadana com a indicadora de l’estat ecològic dels sistemes de drenatge urbà, i estudiar-ne el seu estat de conservació, a més d’implicar a la població local en els temes de conservació mediambiental.

Mètodes bàsics

El present estudi gira entorn:

  • Els sistemes de drenatge sostenible. Són mètodes de gestió dissenyats per drenar les aigües superficials en àrees urbanes d’una manera més sostenible que les tècniques tradicionals. Aquests sistemes inclouen els estanys d’aigües pluvials, les conques de retenció, els dics d’infiltració, els fangars i els paviments permeables. Tots aquests sistemes atrauen a nombroses poblacions d’amfibis i invertebrats.
  • OPAL, una plataforma del Regne Unit de ciència ciutadana amb més d’un milió de participants. La metodologia utilitzada per aquesta plataforma per avaluar l’estat dels ecosistemes és molt senzilla (esta a l’abast de nens i d’adults sense coneixements científics), però ha permès la publicació de nombrosos treballs científics.

Mètodes de l'estudi:

Es compara l’estat ecològic dels sistemes de drenatge sostenible obtingut amb el mètode OPAL (índex de qualitat ecològica OPAL del sistema de drenatge) amb una altra mesura més complexa de l’estat ecològic basada en la riquesa taxonòmica d’amfibis, macroinvertebrats i macròfits, i en la riquesa d’hàbitats i grau d’urbanització de la zona adjacent als sistemes.

Es van estudiar 78 sistemes de drenatge sostenible a Escòcia, amb diferent forma, grau d’integració al paisatge, gestió i disseny. El mostreig es va realitzar al menys quatre vegades l’any a cada sistema, entre finals d’hivern i finals d’estiu des de 2015 a 2017. Es van enregistrar dades biòtiques i abiòtiques tant dels sistemes de drenatge com de l’àrea terrestre adjacent per establir l’índex OPAL i calcular una mesura de l’estat ecològic per a cada sistema.

Els mostrejos es van realitzar per l’equip d’investigació i per participants voluntaris sota la supervisió dels autors del treball. El mètode OPAL de ciència ciutadana es basa en registrar la presència/absència de 13 grups d’invertebrats fàcilment identificables i que tenen diferents graus de tolerància a l’eutròfia i la contaminació. A cadascun dels grups se li dona un valor de qualificació. L’índex de qualitat ecològica OPAL del sistema de drenatge es calcula per la suma dels valors de qualificació de tots els grups que apareixen a cadascun dels sistemes. L’índex pren valors entre 0 (pitjor qualitat ecològica) i 78 (millor qualitat ecològica).

D’altra banda el càlcul de l’estat ecològic mitjançant la riquesa d’amfibis, macroinvertebrats i macròfits, hàbitats adjacents i grau d’urbanització es va obtenir per reducció de dimensions (anàlisi de components principals, PCA). L’estudi de la riquesa dels tres grups d’organismes va seguir diferents protocols de prospecció. La caracterització dels hàbitats terrestres adjacents als sistemes de drenatge fins a 500 m de distància es basà en la classificació EUNIS. Finalment, el grau d’urbanització es va calcular com el percentatge d’àrea recoberta amb diferents categories de substrats antropogènics des del marge del sistema de drenatge fins a 500 m de distància.

Resultats principals

El primer eix de l’anàlisi de components principals realitzat amb les cinc variables va mostrar una forta correlació amb totes elles i es va utilitzar per representar l’estat ecològic general de cada sistema de drenatge.

L’índex de qualitat ecològica OPAL del sistema de drenatge va mostra una relació molt significativa (r = 0,86; p < 0,0001) amb la variable d’estat ecològic general esmentada (el primer eix del PCA). Aquest resultat suggereix que l’índex OPAL és una eina molt robusta per avaluar l’estat ecològic d’un sistema de drenatge sostenible, no només a nivell global sinó en relació als diferents grups d’invertebrats implicats en el càlcul.

Conclusions

L’índex de salut del sistema de drenatge OPAL es pot utilitzar com a eina fàcil, econòmica i ràpida per avaluar l’estat ecològic dels sistemes de drenatge sostenibles, tant de manera única com de manera combinada amb mètodes de recerca més tecnificats. Per tant, la plataforma OPAL ofereix als ciutadans la possibilitat de monitoritzar la qualitat ecològica dels sistemes de drenatge locals.

La ciència ciutadana assoleix un objectiu molt important com és donar a la ciutadania la capacitat d’entendre aspectes del medi ambient, així com la possibilitat de generar dades que poden influir en la presa de decisions a nivell polític en temes que poden afectar la seva vida quotidiana.

Des del punt de vista dels serveis ecosistèmics, els sistemes de drenatge sostenible ofereixen clarament una funció reguladora vital en la gestió del risc d'inundació i contaminació, i també ofereixen altres serveis culturals a la ciutadania, com oportunitats lúdiques i educatives.