Referència

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Fitxa elaborada per

Mapes sobre les variables biofísiques dels boscos catalans

Encara sense vots
2021
Objectiu

Els objectius d’aquesta geoinformació són:

 • Facilitar el coneixement i intepretació de la massa arbrada des dels àmbits ambientals i biològics, així com de la coberta arbrada per analitzar els canvis, impactes i potencials canvis de les cobertes en el temps.
 • Facilitar informació i seguiment de polítiques aplicades sobre serveis ecosistèmics, gestió forestal, ús i aprofitaments.
 • Generar mètriques forestals objectives, reproduïbles en el temps i reducció de costos d’aproximacions basades en treball de camp.
 • Facilitar l’anàlisi dels mapes de cobertes i d’hàbitats.
 • Prevenir incendis forestals amb el disseny d’infraestructures de prevenció i les actuacions sobre les càrregues de combustible que exerceixen els aprofitaments de fusta i biomassa forestal.
Mètodes bàsics

La determinació de les variables biofísiques s’obté a partir de l’explotació de les cobertures LiDAR que realitza l’ICGC sobre tot el territori català. La tecnologia LiDAR consta d’un làser que emet polsos de llum infraroja. El sensor s’embarca en un avió i escaneja el territori. Els polsos de llum que retornen al sensor després d’il·luminar la vegetació a diferents alçades, es transformen en un núvol de punts tridimensional que permet obtenir informació de les característiques estructurals de les masses forestals.

Amb les dades LiDAR de cobertura actuals es calculen mètriques estructurals de la vegetació amb una resolució de 20 m per 20 m, mentre que als inventaris tradicionals els píxels són de 1.000m. Amb aquests mapes, ara es disposa de 25 unitats d’informació per cada hectàrea.

Resultats principals

En total s’han elaborat deu mapes, un per cadascuna de les deu característiques estructurals bàsiques que defineixen un bosc, mesurades per cada píxel que representen els anys 2005 i 2016-2017. A més, es poden descarregar de manera gratuïta

 • Biomassa aèria total: Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent de biomassa (pes sec) de tota la part aèria de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm, mesurada en t/ha. Aquesta biomassa inclou el tronc, les branques i les fulles.
 • Carboni aeri total: Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent de carboni aeri total (CAT) en t C/ha. Es tracta de l’estoc de carboni corresponent a la biomassa aèria total (BAT). Els valors s’obtenen multiplicant el valor de la BAT de cada espècie present en la parcel·la per la concentració de carboni corresponent.
 • Volum amb escorça: Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent al volum del tronc des de la base fins a l'àpex de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm, mesurat en m3/ha.
 • Biomassa foliar: Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent de biomassa (pes sec) de fulles dels arbres vius, mesurada en t/ha.
 • Àrea basal: Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent a la suma de la superfície corresponent a tots els troncs dels arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm, mesurada en m2/ha.
 • Recobriment arbori: Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent a la suma de la superfície de les capçades de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm, mesurada en percentatge. 
 • Diàmetre normal mitjà: Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent a la mitjana del diàmetre normal corresponent a l'àrea basal mitjana dels arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm, és a dir, de l'àrea basal (AB) dividida pel nombre d'arbres per hectàrea, mesurada en centímetres.
 • Alçada mitjana: Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent a la mitjana de l'alçada de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm mesurats a la parcel·la, mesurada en metres.
 • Índex d’àrea foliar (disponible només en l’edició 2016-2017): Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent a la superfície de fulles per cada m2 de sòl. No té unitats. Els valors es calculen com la relació entre la biomassa foliar i la massa específica foliar de cada espècie, que és el quocient entre la massa d’una mostra de fulles i la seva superfície.
 • Densitat de peus per hectàrea (disponible només en l’edició 2016-2017): Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent a la suma de tots els peus majors (DBH ≥ 7,5 cm) mesurats en la parcel·la, reescalada a valor per hectàrea i mesurada en peus/ha.
Conclusions

Aquests mapes elaborats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  (ICGC) i el CREAF, permeten determinar les variables biofísiques dels boscos catalans, com el carboni emmagatzemat, amb una resolució 2500 vegades més alta que els inventaris forestals tradicionals. Aquest coneixement profund suposa un salt qualitatiu en la planificació i gestió forestal, i es traduirà en el desenvolupament de polítiques més efectives, una millor prevenció dels incendis i el desenvolupament de projectes de caire mediambiental i d’ordenació més eficients; així com prediccions de la humitat del sòl, la determinació de coeficients de pastura, estudis sobre l’ordenació de finques públiques, la redacció de plans forestals municipals o l’elaboració i actualització del mapa de vulnerabilitat a la sequera per tot Catalunya. 

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023