Referència

Forest management for adaptation to climate change in the Mediterranean basin: A synthesis of evidence

Autors/es

A. Vilà-Cabrera, L.Coll, J. Martínez-Vilalta, J. Retana.

Fitxa elaborada per

Funcionen les estratègies que s’estan utilitzant per adaptar els boscos al canvi climàtic?

Encara sense vots
2018
Objectiu

Analitzar les estratègies de gestió forestal més utilitzades, comprendre si són útils i identificar les necessitats per adaptar-se al canvi climàtic de la conca Mediterrània.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi:  extrem nord de la conca Mediterrània.

A partir d’una extensa bibliografia (240 estudis) des del 2000 al 2015, s’analitzen amb deteniment quatre components que s’interrelacionen en la gestió dels boscos: pertorbacions, estratègies de gestió,  objectius de l’adaptació i efectes indirectes en altres components dels ecosistemes.

  • Pertorbacions: incendis, sequeres, plagues i ventades. Aquestes cada cop són més freqüents i severes, cosa que causa importants canvis estructurals i de composició dels boscos mediterranis.
  • Estratègies de gestió: reducció de la densitat del bosc, gestió del sotabosc, promoció de boscos mixtes, canvis d’espècies o composició genètica i promoció de la heterogeneïtat espacial.
  • Objectius de l’adaptació: decreixement del risc de pertorbació, augment de la resistència contra les pertorbacions i recobriment forestal després de la pertorbació.
  • Efectes indirectes: potencials impactes negatius i reduccions dels beneficis dels ecosistemes que s’identifiquen un cop implementades les estratègies de gestió. S’espera que els compromisos entre complir l’objectiu i els efectes indirectes que genera incrementin paral·lelament a la complexitat del sistema a gestionar.
Resultats principals

La major part dels estudis adrecen les estratègies de gestió a combatre els incendis i els impactes de la sequera, mentre que només en tres casos concrets es parla d’investigacions en plagues o vendavals. En el cas majoritari dels incendis, el 44% dels casos es focalitzen en les estratègies de gestió post-incendi.

El 88% dels estudis assessoren en estratègies de gestió a curt i mig termini, com pot ser la reducció del sotabosc, i no en  estimular l’adaptació del bosc a llarg termini, com la promoció de boscos mixtes o els canvi de les espècies  cap a unes més resistents. Gairebé la meitat s’orienten en reduir els riscos i només un 35% en beneficis i 19% en recobriment.

El 56% dels casos estudiats quantifiquen només els efectes directes per a un objectiu a assolir, mentre que la resta sí que consideren els possibles efectes adversos. Aquests efectes indirectes són més tractats en general als estudis sobre reducció dels riscos.

Quan es tracta de gestionar a escala de paisatge, el 71% de les respostes als plans són positives, mentre que les respostes negatives i neutres representen un 10% i 19% respectivament. En general, aquestes investigacions utilitzen models per avaluar els efectes a  curt i mig termini de la reducció del risc d’incendi. Només 7 dels casos revisats a escala paisatge tracten estratègies a llarg termini i les respostes han estat positives (en 4 casos) o neutrals (3 casos).

Conclusions

La revisió aquí presentada, i en funció dels resultats trobats, considera que hi ha tres punts clau que s’han de tenir em compte a l’hora de gestionar els boscos:

1. Els beneficis en la gestió a curt termini no tenen perquè resultar en una adaptació a llarg termini. Queda demostrat que al Mediterrani hi ha una tendència en gestionar a curt i mig termini per evitar riscos, sobretot en la prevenció d’incendis. Està sobradament reconegut que funciona en aquests casos, però no és extrapolable a d’altres. Encara hi ha una manca d’estudis científics que dirigeixen la seva investigació a promoure adaptacions a llarg termini. Per exemple, s’espera que els boscos mixtes aportin importants beneficis per a l’adaptació del canvi climàtic dels ecosistemes mediterranis i manteniment dels seus serveis ecosistèmics. Al  mateix temps, promoure la diversitat i les interaccions entre espècies és molt important per al beneficis de funcions clau de l’ecosistema, com és la productivitat. Dins d’una mateixa espècie, modificar la diversitat funcional i genètica pot millor la capacitat de les poblacions per al futur estrès ambiental.

2. Cal identificar els efectes indirectes de cada gestió i valorar si el guany és superior.

3. Es necessita millorar la base científica enfocada en les estratègies d’adaptació. També la recerca s’ha focalitzat desproporcionadament en disminuir riscos i incrementar la resistència a curt termini, cal potenciar els estudis que busquin optimitzar l’adaptació i les respostes a nivell d’ecosistema.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023