Què volen saber els gestors sobre boscos mixtes i quines respostes els dóna la ciència?

Què volen saber els gestors sobre boscos mixtes i quines respostes els dóna la ciència?

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

Recopilar les qüestions sobre gestió i funcionament de boscos mixtes que més interessen als gestors forestals europeus i avaluar el grau de coneixement que la comunitat científica té en relació a elles. 

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: El treball és realitzà a nivell europeu i comptà amb la participació de gestors i investigadors de 22 països de la UE.

La primera part de l’estudi consistí en el desenvolupament d’un procés participatiu en el que participaren més de 220 gestors forestals de diversos països europeus. En una primera fase, es contactaren 53 gestors forestals (de 15 països diferents, que comprenien un ampli espectre de condicions ambientals) als quals se’ls demanà d’enviar entre 5 i 10 qüestions (sota format de pregunta) sobre temes relacionats amb la gestió i funcionament dels boscos mixtes que segons els seu criteri requerissin més esforç i dedicació per part de la comunitat científica. En una segona fase, un grup independent de  168 gestors (de 22 països diferents) realitzà un exercici online de priorització de les diferents qüestions rebudes que va concloure amb la selecció de les 10 preguntes més rellevants.

La segona part del treball es dedicà a realitzar una revisió bibliogràfica per avaluar el coneixement científic existent en relació a les 10 preguntes seleccionades i, eventualment, identificar aquells temes o qüestions sobre els quals encara resta camí a recórrer des de l’àmbit científic. 

Resultats principals

El treball mostra el resultat del procés participatiu endegat per l’enunciat de qüestions relacionades amb el bosc mixt i la posterior selecció de les 10 qüestions de més interès. Aquestes s’estructuren en 3 grans àmbits:

  • els boscos mixtes i l’estabilitat dels sistemes forestals (resistència i resiliència),
  • el paper d’aquests sistemes en la provisió de serveis ecosistèmics,
  • les modalitats i mètodes existents per la seva gestió.

El coneixement científic actual en relació a les qüestions seleccionades pels gestors és dispar. Es constata, per exemple, l’existència d’un nombre important d’estudis que es centren en l’anàlisi de la barreja d’espècies en la resiliència i resistència dels boscos, en l’eficiència de l’ús dels recursos del medi i en la provisió dels serveis ecosistèmics. En canvi, hi ha molt menys coneixement sobre models de gestió d’aquests boscos i/o la flexibilitat que ofereixen al gestor per enfrontar canvis en la demanda de productes o serveis per part de la societat.

Conclusions

L’estudi mostra una certa coincidència entre les qüestions sobre boscos mixtes que són rellevants per als gestors forestals i aquelles que centren l’interès de la comunitat científica. En aquest sentit, resulta particularment interessant que les qüestions que s’han considerat més prioritàries pels gestors siguin les relacionades amb el paper dels boscos mixtes en la resiliència i resistència dels sistemes forestals enfront les pertorbacions naturals i el canvi climàtic.

El nivell de coneixement científic sobre les qüestions plantejades és variable i es detecta una manca de coneixement important a nivell dels models silvícoles més adequats per garantir la persistència d’aquests sistemes en el temps.

Aquest tipus d’exercici, que confronta les necessitats de recerca que perceben els gestors forestals amb el coneixement actual per part de la comunitat científica, es consideren de gran interès tant per a la definició i plantejament de noves línies de recerca com per a la identificació de potencials problemes en la transmissió del coneixement entre ambdós actors.