Referència

Pesticides in sediments of the Ebro River Delta cultivated area (NE Spain): Occurrence and risk assessment for aquatic organisms

Autors/es

Andrea Peris, Maria Vittoria Barbieri, Cristina Postigo, María Rambla Alegre, Miren López de Alda, Ethel Eljarrat

Fitxa elaborada per

Es troben pesticides d’alt risc per als organismes aquàtics en sediments del Delta de l’Ebre

Encara sense vots
2022
Objectiu

Avaluar la presència i riscs de pesticides trobats en sediments dels canals de drenatge i irrigació del Delta del riu Ebre durant la temporada principal de cultiu d’arròs.

Mètodes bàsics

En primer lloc, es van seleccionar 69 pesticides que cobrien un ampli espectre d’aplicacions (herbicides, acaricides, insecticides, fungicides, etc.), classes (organofosfats, neonicotinoides, piretroides, triazines, organoclorines, etc.), propietats físic-químiques (persistència, solubilitat, volatilitat, polaritat, etc.) i estat legal (aprovat o prohibit).

Aquests pesticides van ser analitzats en 14 mostres de sediments recol·lectats en juny del 2017, durant la temporada de conreu d’arròs. De les 14 mostres, 7 estaven a la part Nord (la badia del Fangar) i els altres 7 en la part sud (badia dels Alfacs) del Delta de l’Ebre.

Finalment, es va realitzar una avaluació de riscos ecotoxicològics d’aquests pesticides sobre els organismes aquàtics que habiten en els sediments.

Resultats principals

Es van detectar 24 pesticides en les mostres de sediment, principalment herbicides i insecticides, a més d’un fungicida. També es van trobar alguns pesticides prohibits. En més del 50% de les mostres, hi havia presència de pesticides com el clorpirifòs, metolaclor, hexaclorobenzè, oxadiazó, molinat i els productes de degradació del DDT, indicant la persistència d’aquestes substàncies en el medi ambient fins i tot molts anys després de la seva prohibició legal.

La badia dels Alfacs va presentar nivells més alts de contaminació que la badia del Fangar. Això podria estar relacionat amb un ús major de sembra en sec a la badia del Fangar, una tècnica que podria reduir l’ús d’herbicides.

L’avaluació de riscos ecotoxicològics va demostrar que la presència d’alguns dels pesticides com el clorpirifós, la pendimetalina o el thifensulfuron methyl als sediments suposen un risc moderat per als organismes aquàtics. La bentazona i la cipermetrina, detectats en un 80% de les mostres i amb els nivells mitjans de contaminació més elevats mostraven un risc elevat. 

Aquests resultats no només són rellevants per a l’ecologia aquàtica del Delta de l’Ebre, sinó també per a altres organismes, ja que alguns d’aquests pesticides es bioacumulen i biomagnifiquen al llarg de la cadena alimentària.

Entre els efectes toxicològics en éssers humans, aquests pesticides actuen com a disruptors endocrins (cipermetrina), tenen toxicitat en sang, fetge i ronyó (bentazona), i tenen possibles efectes cancerígens (cipermetrina).

Conclusions

Aquest estudi demostra la necessitat d’una major regulació i control dels pesticides no només a l'aigua, sinó també als sediments, ja que alguns pesticides no detectats a nivells preocupants a l'aigua poden suposar un risc moderat o alt en els sediments. Alguns pesticides prohibits fa anys encara estan presents, com el hexaclorobenzè, el grup dels DDTs, i el molinat. 

Estudis relacionats

Aigües continentals
Average: 1 (1 vote)
2022
Agrícola
Encara sense vots
2022
Marí / Litoral
Encara sense vots
2022