Urbà

#a2a2a0
Referència

Baro F., Chaparro L., Gomez-Baggethun E., Langemeyer J., Nowak D.J. & Terradas J. 2014. Contribution of ecosystem services to air quality and climate change mitigation policies: The case of urban forests in Barcelona, Spain. AMBIO, 43(4):466-479

Autors/es

F. Baro, L. Chaparro, E. Gomez-Baggethun, J. Langemeyer, D.J. Nowak, J. Terradas.

Fitxa elaborada per

Els boscos urbans de Barcelona milloren la qualitat de l'aire i esmorteeixen el canvi climàtic

Average: 1 (2 votes)
2014
Objectiu

Calcular els beneficis que els prop de 30 km2 de boscos urbans de Barcelona proporcionen a la purificació de l'aigua i a la regulació del clima global, tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte físic. Estimar la influència negativa que també poden tenir en la polució de l'aire degut a les emissions de les pròpies plantes.
Avaluar com contribueixen al compliment dels objectius de polítiques ambientals en els àmbits de qualitat de l'aire i mitigació del canvi climàtic, dins el context europeu.

Mètodes bàsics

Emprem una eina molt extesa en aquest tipus d'estudis: el model Eco i-Tree. A més, per mitjà del software MiraMon, repartim  a l'atzar els llocs de presa de mostres sobre el terreny, que inclouen mesures de la vegetació, mostres de contaminants de l'aire i dades meteorològiques de l'any 2008. Els cinc contaminants observats són: diòxid de nitrogen (NO2), matèria particulada (PM10), ozó (O3), monòxid de carboni (CO) i diòxid de sofre(SO2).

Resultats principals

Els boscos de Barcelona van absorbir més de cinc mil tones de carboni atmosfèric durant l'any 2008, que és prop del 0,5% de les emissions anuals de CO2 a la ciutat i es tradueix en uns 600.000 euros. D'altra banda, la ciutat estalvià més de 3 mil·lions d'euros amb les tres-centes tones absorbides dels cinc contaminants observats.
El que millor "netegen" els boscos és la matèria particulada, provinent majoritàriament de restes de pols, cendres, metalls, ciments o pòl·len.
Tant la matèria particulada com l'NO2 són els que més sovint excedeixen els límits europeus establerts, i alhora dos dels contaminants que més eficientment capturen els boscos.
L'ozó s'absorbeix millor durant l'estiu, que és també quan els nivells d'aquest gas són més alts.

Conclusions

Els boscos de Barcelona milloren la qualitat de l'aire i poden ajudar a acomplir els límits d'emissions anuals de diòxid de carboni a l'aire segons els objectius de la Unió Europea. Tot i així, cal prendre mesures complementàries a nivell municipal perquè aquests canvis sigui realment efectius.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023