Autors/es

Del capítol concret: Evelyn Garcia, Albert Rovira, Emilio Sánchez, Jordi Tuset, Mònica Bardina, Oscar Niñerola  i Marc Ordeix. Del manual complet: Jordi Camprodon, Pol Guardis i Marc Ordeix.

 

Fitxa elaborada per

Restauració hidromorfològica d’ambients fluvials al riu Ter

Average: 1 (1 vote)
2023
Objectiu

Transferir les actuacions i tècniques desenvolupades en les accions de conservació i restauració del projecte LIFE ALNUS a la conca del riu Ter.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: Conca del riu Ter (Osona). 

1r cas: La restauració de l’espai fluvial i riberes. Rehabilitació hidromorfològica de l’illa de Gambires:

Àmbit de l’illa de les Gambires (Masies de Voltregà - Osona). Antiga illa, desconnectada del flux principal del riu Ter, ocupada com a antigues pastures (anys 80-90) i abandonada com a pastura (2000). Entrada de vegetació exòtica invasora i es manté la desconnexió de l’antic braç de riu amb el flux continu habitual del riu Ter.  

S’escull l’illa de les Gambires com a àmbit d’alt interès per a l’aplicació i desenvolupament d’una acció de conservació com a projecte demostratiu, per tal de recuperar la connectivitat longitudinal, transversal i lateral de l’illa.
S’estableixen diversos punts de mostreig per valorar l’estat actual i la resposta a les actuacions de:

- Organismes aquàtics (bioindicadors): CERM
- Vegetació de ribera: CTFC
- Fauna associada a rius i riberes (bioindicadors)

Les actuacions relatives a l’illa de les Gambires, on el Ter es divideix de manera natural en dos braços, van consistir en l’aportació de còdols i material més groller al canal principal del riu per compensar la seva manca i afavorir la sobreelevació de la làmina d’aigua, perquè així l’aigua circulés també pel canal secundari. Això va fer possible que millorés la connexió hidrològica de l’illa de les Gambires, oferint un espai idoni per a la recuperació dels boscos de ribera i en concret de vernedes, hàbitat d’interès comunitari prioritari, actualment en regressió, alhora que es va actuar sobre la vegetació, eliminant les espècies exòtiques presents a l’illa.

2n cas: Mesures silvícoles per a la restauració de la continuïtat i qualitat ecològica de l’hàbitat 
Àmbit de la conca del Ter, actuacions puntuals al llarg de la conca sobre la vegetació de ribera actual.
En el cas dels boscos de ribera és important recuperar la continuïtat perduda de l’hàbitat, continuïtat que permet afavorir la connectivitat ecològica. El LIFE ALNUS ha implementat accions de restauració del bosc de ribera en trams degradats, però que encara conserven una potencialitat òptima per a la seva recuperació

Resultats principals

Recuperació de la connectivitat de l’illa de les Gambires: A partir de les actuacions dissenyades i proposades en el marc del projecte LIFE ALNUS s’ha pogut avaluar la recuperació de la connectivitat de l’illa amb el riu Ter.

Major disponibilitat per a l’hàbitat de ribera: La recuperació de la connectivitat a través de les obres a l’illa ha generat nous espais per a l’establiment i recuperació dels hàbitats riparis al llarg de 4 km. 

Restauració de la continuïtat de l’hàbitat: Actuacions silvícoles que es duran a terme al llarg de 120ha de la conca del Ter, reduint nuclis de vegetació exòtica invasora, millorant l’estructura i la qualitat ecològica de l’hàbitat. 

Conclusions

Es demostra que s’han recuperat la connectivitat i dinàmica fluvial al llarg de 4 km lineals del riu Ter i que es treballarà en la millora de la continuïtat i qualitat ecològica de l’hàbitat al llarg de 120ha de la conca del Ter.

Conclusions en clau de futur:

  • Calen projectes a llarg termini que permetin integrar bé les diferents fases dels projectes de restauració. 
  • Un equip multidisciplinari, amb enfoc de conca és clau en el disseny del projecte.
  • Cal fer un seguiment dels resultats de les actuacions de restauració per seguir avançant en el coneixement.
  • Cal saber justificar i informar a la societat dels beneficis de la restauració fluvial.