Autors/es

Vicenç Carabassa, Josep Maria Alcañiz, Robert González i Meri Pous.

Fitxa elaborada per

Restauració de sòls amb residus orgànics i minerals

Average: 1 (1 vote)
2021
Objectiu

Aprofitar els residus orgànics i minerals per restaurar sòls degradats per l’acció humana (p.ex.: sòls d’activitats extractives i talussos de carretera).

Mètodes bàsics

En la creació de tecnosols mitjançant la barreja de materials orgànics amb terres o materials de rebuig sovint s’utilitzen esmenes orgàniques, que aporten als sòls més empobrits (sense o amb insuficient terra vegetal de bona qualitat) la matèria orgànica i nutrients suficients perquè es pugui desenvolupar la coberta vegetal. Així s'ajuda a prevenir l’erosió i la degradació.

Aquestes esmenes poder ser de diversos tipus:

 • Compost procedent de restes vegetals, FORM, fangs de depuradora , residus agroalimentaris o dejeccions ramaderes.
 • Fangs de depuradora
 • Digestats de FORM, RESTA, residus agroalimentaris o dejeccions ramaderes
 • Fems
 • Restes de cultius
 • Bioestabilitzat
 • Biocarbó (biochar)
Resultats principals

Requeriments d'aplicació:

 • Esmenes orgàniques de bona qualitat (amb un cert grau d'estabilitat, sense impureses i amb baixa concentració de contaminants)
 • Substrats minerals apropiats (segons els paràmetres de granulometria, densitat aparent, pH, conductivitat, carbonats, metalls pesants)
 • Dosis moderades
 • Incorporar-les al substrat mineral de seguida

Limitacions

 • Si l’indret és molt freqüentat com a zona de lleure o descans, si és pròxim a nuclis habitats, pous o cursos d’aigua, o depenent de la profunditat del nivell freàtic, hi ha condicionants o restriccions per aplicar alguns tipus d’esmenes orgàniques.
 • Prohibit aplicar-les a zones inundables
 • No utilitzar-les a sòls fèrtils ni quan es plantarà vegetació que necessita sòls pobres

També pots consultar sobre el tema:

Conclusions

L’aplicació d’esmenes orgàniques a sòls degradats és una eina molt útil per a la restauració ambiental: millora l’activitat biològica, la biodiversitat, afavoreix la revegetació, la depuració de l’aigua, la regulació hídrica i climàtica, la provisió d’aliments i matèries primeres.

La creació de tecnosols amb esmenes orgàniques es pot fer servir per a:

 • Recuperar sòls d’activitats extractives, infraestructures de transport, dipòsits controlats, zones cremades, sòls contaminats, abocadors, solars industrials abandonats, camps de conreu, zones erosionades, parcs o jardins urbans.
 • Crear sòls agrícoles
 • Protegir els sòls degradats de l’erosió, la pèrdua de matèria orgànica, la construcció, la contaminació, les males pràctiques agrícoles, el segellat del sòl i els incendis forestals
 • Aprofitar els residus minerals (p.ex.: miners, industrials o d’obres públiques)
 • Aprofitar els residus orgànics (p.ex.: urbans, industrials o forestals)

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023