Urbà

#a2a2a0
Referència

Padró JC, Carabassa V, Balagué J, Brotons L, Alcañiz JM, Pons X (2018). Monitoring opencast mine restorations using Unmanned Aerial System (UAS) imagery. Science of the Total Environment, 657, 1602-1614

Autors/es

Padró JC, Carabassa V, Balagué J, Brotons L, Alcañiz JM, Pons X.

Fitxa elaborada per

Avaluació de les activitats extractives mitjançant l'ús de drons

Encara sense vots
2020
Objectiu

L'objectiu d'aquesta documentació és presentar l’ús dels drons com una aplicació rigorosa, de baix cost i fàcil d'usar per donar suport al control de la restauració d’explotacions mineres a cel obert. 

Mètodes bàsics

Per aconseguir aquest objectiu durant l’estudi s’han utilitzat imatges multiespectrals de molt alta resolució espacial (<10 cm) i s’ha generat documentació cartogràfica de la restauració amb mapes detallats de les cobertes del sòl. L’estudi s’ha fet en una pedrera calcària que ha experimentat diferents accions de restauració post-minera en els darrers 20 anys i que és representativa de quatre etapes recuperades. S’ha utilitzat un dron de baix pes (<2 kg) equipat amb un sensor multiespectral, juntament amb mesures espectroradiomètriques de camp que s’han emprat per validar i corregir radiomètricament les dades del sensor del dron. Les imatges s’han processat amb programari fotogramètric i amb programari de teledetecció i SIG (MiraMon). 

Resultats principals

Com a resultat s’ha obtingut informació espectral, índexs de vegetació, informació estructural i mapes de les cobertes del sòl. Les dades espectrals i la classificació de la cobertes del sòl, que han estat validades a través d’àrees de mostreig in-situ, han ajudat a detectar i quantificar l'abocament de residus miners, el sòl nu recuperat i l’extensió i desenvolupament de formacions vegetals. També ha permès una comparació quantitativa, però al mateix temps visual i intuïtiva, respecte els sistemes de referència no degradats dels voltants de l’explotació. 

Conclusions

Aquests estudis presenten un protocol que ofereix una solució econòmica, ràpida i de qualitat per avaluar la restauració de pedreres per part de les Administracions públiques i empreses privades. Amb aquest protocol es podria incrementant el nombre d’activitats que podrien ser monitoritzades per part de l’Administració competent, i així donar compliment al que estableix el RD 975/2009 en matèria de control d’activitats. A més, el protocol permet reduir les possibles diferències d’interpretació que es puguin donar entre l’Administració i les empreses explotadores, perquè aporta evidències cartogràfiques objectives de l’estat de les restauracions. La tècnica també pot ser utilitzada per les empreses extractives per fer el seguiment de les seves pròpies restauracions, així com per la comunitat científica per fer estudis a diferents escales, donada la seva elevada resolució, rapidesa, facilitat d’aplicació i baix cost. Per últim, els drons, a diferència dels operaris humans, poden accedir a zones perilloses o restringides i permeten una quantificació molt més rigorosa i georeferenciada

Webinar de presentació de l'estudi 

 

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (2 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (1 vote)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023