Referència

Historical and future spatially-explicit climate change impacts on mycorrhizal and saprotrophic macrofungal productivity in Mediterranean pine forests.

Autors/es

Albert Morera, Juan Martínez de Aragón, Miquel De Cáceres, José Antonio Bonet, Sergio de-Miguel

Fitxa elaborada per

Impacte del canvi climàtic sobre la producció de bolets a Catalunya

Average: 1 (1 vote)
2022
Objectiu

Predir l’impacte del canvi climàtic sobre l’evolució històrica i futura (des del 1976 al 2100) de la producció de bolets micorízics i saprobis a les pinedes de Catalunya, contemplant l’ampli gradient bioclimàtic que engloba des dels boscos mesomediterranis als boscos subalpins, davant diferents escenaris de canvi climàtic.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: Pinedes de Catalunya. Masses pures de pi blanc (Pinus halepensis), pinastre (Pinus pinaster), pinassa (Pinus nigra), pi roig (Pinus sylvestris) i pi negre (Pinus uncinata), i masses mixtes de pi blanc amb pinassa i pi roig amb pinassa.

S’utilitzà la informació d’un total de 131 parcel·les permanents de mostreig (10m x 10m) distribuïdes per Catalunya representant els diferents tipus de pinedes i mostrejades setmanalment durant l’època de major fructificació dels fongs (entre juny i desembre, a Catalunya) des de 1997 fins al 2020.

Utilitzant els valors mostrejats de producció anual de bolets de la xarxa de parcel·les i la informació meteorològica mensual obtinguda de la xarxa d’estacions meteorològiques, es varen ajustar diferents models d’aprenentatge automàtic (machine learning) basats en l’algoritme de random forest, per estimar la productivitat total anual i per hectàrea de bolets, així com la productivitat de diferents grups funcionals com ara els fongs micorízics i saprobis.

A partir dels registres meteorològics històrics i les projeccions meteorològiques futures (basades en els resultats de la iniciativa EURO-CORDEX) es va predir la productivitat anual de bolets per hectàrea de les pinedes de Catalunya des del 1976 al 2100 i amb una resolució de 1 km.

Resultats principals

S'ha vist que: 

  • El canvi climàtic està afectant i afectarà negativament a la producció total de bolets, essent els boscos subalpins els més afectats. Per altra banda, la productivitat de bolets dels boscos de les cotes menys elevades pràcticament no es veuria alterada.
  • En escenaris on es preveu un major escalfament de l’atmosfera (degut a una major alliberació de gasos d’efecte hivernacle) comportarien efectes més evidents de l’impacte del canvi climàtic sobre la producció de bolets. En aquests escenaris, la productivitat de bolets es podria veure reduïda fins a un 50% en les zones més afectades, mentre que en escenaris amb canvis en el clima menys severs la reducció de la productivitat no superaria el 20% i succeiria de manera més localitzada.
  • De manera general, es preveu una disminució de la productivitat de fongs micorízics (els quals representen la major part de la biomassa total de bolets als boscos de Catalunya), mentre que s’estima que la producció de bolets saprobis no es veurà afectada negativament.
Imatge
mapa impacte canvi climàtic dels bolets a catalunya
Conclusions

Es posa de rellevància la complexitat dels impactes del canvi climàtic a escala regional sobre els fongs en general, i sobre la producció de bolets en particular, amb efectes diferents en funció de les condicions climàtiques passades i futures, així com depenent de les diferències en els requeriments ecològics dels diferents tipus de boscos i fongs a diversos estatges bioclimàtics.

Per això, aquest estudi destaca la necessitat d’anticipar-se a aquests canvis i desenvolupar estratègies de gestió forestal adaptativa al canvi climàtic orientades a mantenir l’important paper de la productivitat de fongs en la provisió de serveis ecosistèmics i també el rol dels fongs en la mitigació i adaptació dels boscos al canvi climàtic.