Un nou mètode per conéixer la fiabilitat dels mapes de cobertes obtinguts a partir d'imatges de satèl·lit

Un nou mètode per conéixer la fiabilitat dels mapes de cobertes obtinguts a partir d'imatges de satèl·lit

Un estudi sobre Anàlisi ambiental del territori i SIG publicat l'any 2014.

Objectiu

Proposar un mètode que permeti obtenir informació sobre la fiabilitat dels mapes de cobertes i d'usos del sòl que han sigut generats a partir d'imatges de satèl·lit. Es tracta d'un treball realitzat en el context del projecte europeu GeoViQua per al desenvolupament d'un sistema de feedback amb l'usuari de les dades geoespacials, on la informació sobre la qualitat de les dades és l'eix fonamental.

Mètodes bàsics

El mètode que proposem fa servir les dades de referència disponibles per tal d'estimar adequadament quin grau de qualitat té la informació a cada punt del mapa. El podem aplicar igualment a mapes en format vectorial (on totes les dades d'interès s'organitzen per polígons) com a mapes en format ràster (on cada pixel de la imatge conté informació). En aquest cas, vam utilitzar el programa de SIG MiraMon per a la majoria d'operacions, tant per generar un nou mapa temàtic com per estimar la seva fiabilitat a partir de les dades de referència i del mètode que s'està avaluant.

Resultats principals

El resultat és un mapa que mostra el nivell de qualitat de la informació a cada punt del mapa de cobertes o d'usos del sòl. És també una distribució espacial de l'error o èxit del procés de tractament de les imatges de satèl·lit que s'ha utilitzat per obtenir els mapes de cobertes, mapes d'usos del sòl i qualsevol altre tipus de mapa temàtic categòric.

Des del punt de vista de l'usuari, aquest mètode permet afegir una nova capa d'informació al propi mapa de cobertes de manera que, en fer una consulta sobre una àrea del mapa, simultàniament a les dades d'interès s'obtenen dades de fiabilitat. L'usuari també pot decidir amb quin nivell de fiabilitat de les dades vol treballar i seleccionar en el mapa només les árees que respecten els seus requeriments.

Conclusions

Aquest nou mètode ens proporciona dades fiables sobre quina qualitat té la informació dels mapes de cobertes i d'usos del sòl, amb dades concretes per a cada punt del mapa. Alhora ens permet detectar les árees del mapa i les categories on el mètode de processament d'imatges emprat falla o és millorable. En definitiva, podem aplicar-lo a mapes d'usos del sòl o similars obtinguts de manera semi-automàtica a partir d'imatges de satèl·lit.