Què cal prioritzar quan planifiquem la gestió i el control d’espècies exòtiques invasores?

Què cal prioritzar quan planifiquem la gestió i el control d’espècies exòtiques invasores?

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

Posar a disposició del personal d’entitats i administracions que treballen al voltant de les espècies exòtiques invasores una eina de recolzament per valorar i prioritzar les actuacions relacionades amb el seu control. 

Mètodes bàsics

El Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT) va ser l’impulsor de la primera base de dades oberta de les espècies exòtiques presents a Catalunya, classificades segons el seu estat d’invasió. Aquesta base de dades, ja compta amb més de 1.100 espècies exòtiques registrades.  

Fins ara, no existien eines que tinguéssin en compte aspectes multidisciplinar per ajudar en la presa de decisions al voltant d’aquestes espècies i que hagin estat implementades de forma pràctica. Tot i això, el que sí és clar és que les decions de gestió no poden basar-se tan sols en l’anàlisi de risc biològic o ecològic, com històricament ha passat, ja que no contempla tota la complexitat de les invasions biològiques. 

Per aquest motiu, l’equip d’EXOCAT presenta ara un manual que remarca els principals requisits que cal tenir en compte en aquestes situacions en format de protocol. Malgrat l’enfoc principal del manual és l’aspecte ecològic i ambiental, també inclou un seguit de consideracions respecte l’impacte i l’acceptació social, així com aspectes econòmics dels impactes de la invasió i del disseny de l’actuació. A més, el procés de decisió permet descartar aquelles actuacions que, ja sigui pels mètodes o per les substàncies utilitzades, no resulten legals o poden afectar la salut humana o els usos i infraestructures de la zona d’actuació.​

Resultats principals

Al llarg del manual es presenta un qüestionari d’avaluació dividit en dos apartats: 

  • El primer pas consta de 7 preguntes en forma d’arbre de decisió amb resposta sí/no. Aquest pas serveix com un primer filtratge d’aquelles propostes que compleixin els mínims requisits per a ser valorades. 
  • El segon pas consta de 27 preguntes amb resposta tancada, agrupades en diferes blocs temàtics com són els impactes de l’avaluació, la planificació i execució de l‘actuació i els possibles afectes adversos. 

La suma dels punts obtinguts en la resposta a les diferents preguntes representa la valoració final de la proposta. Els resultats més elevats indiquen que l’actuació és més òptima i els més baixos que és inviable: 

 
 

Conclusions

La creació d’aquest manual suposa una oportunitat per establir un protocol que puguin fer servir les persones implciades en la presa de decisions al voltant de la gestió d’espècies exòtiques i invasores. 

La intenció és que sigui un document viu, que es pugui anar revisant periòdicament per anar-lo adaptant a les diferents situacions i a l’evolució de la problemàtica de les espècies invasores a Catalunya.