Estudi de la floració i el cicle de vida de diferents poblacions de foixarda al Mediterrani

Estudi de la floració i el cicle de vida de diferents poblacions de foixarda al Mediterrani

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Explorar la fenologia de la floració en diferents poblacions de Globularia alypum  en una regió amb un petit gradient latitudinal, i aprofundir en el seu patró geogràfic de floració i el cicle reproductiu en relació amb les variables climàtiques.

Mètodes bàsics

S’han mostrejat 9 poblacions de Globularia alypum situades a Catalunya i s’han obtingut dades sobre la seva fenologia.

Resultats principals

El temps de floració a la zona s’estén des de finals d’estiu - principis de tardor fins a la primavera següent, depenent de les poblacions. Existeixen dos grups de floració: un de floració primerenca i un de tardana. Les poblacions de floració primerenca creixen sobretot a les zones costaneres i floreixen de setembre a novembre, mentre que les poblacions de floració tardana creixen en àrees més interiors i floreixen de febrer a abril.

L’inici de la floració està correlacionat amb la temperatura mínima de la majoria dels mesos exceptuant els mesos més càlids, i correlacionada amb les temperatures màximes i mitjanes dels mesos més freds. Les correlacions són similars quan s’analitzen amb el clima anual. L’inici de floració està correlacionat amb l’amplitud tèrmica de la majoria de mesos, excepte els més freds i amb l’índex de continentalitat. Les poblacions de floració primerenca no presenten correlacions amb cap variable, mentre que les poblacions de floració tardana presenten correlacions similars entre tota la població. L’inici de la floració no està correlacionat amb la precipitació. Les poblacions de floració tardana estan regulades per la temperatura mentre que les poblacions de floració primerenca estan regulades per les precipitacions després d’un estiu sec.

Conclusions

L’escalfament climàtic pot afectar la floració de les poblacions més tardanes, depenent de si el temps de floració està modulat fenotípicament o de si les diferències entre poblacions de floració tardana i primerenca són degudes a estratègies adaptatives als climes locals (genotip).