Els drons són útils per caracteritzar la diversitat adaptativa del pi blanc

Els drons són útils per caracteritzar la diversitat adaptativa del pi blanc

Un estudi publicat l'any 2019.

Objectiu

Estudiar els patrons d'adaptació en pi blanc (Pinus halepensis Mill.) mitjançant l'ús d'imatges multiespectrals i tèrmiques obtingudes amb un dron.

Mètodes bàsics

L’any 1994 s’instal·la un assaig genètic de pi blanc a Sogorb (Castelló) amb plançons procedents de 56 poblacions de tota la Mediterrània. Durant els anys 2016 i 2017 es realitzen tres vols (estiu, tardor i primavera) amb un dron tele-guiat equipat amb diverses càmeres. Els arbres adults es fotografien en les freqüències de llum visible, infraroja i tèrmica, i les imatges obtingudes s’analitzen per adquirir informació sobre l’àrea foliar, el contingut en pigments fotosintètics i la temperatura de la coberta. També es mesuren l'altura i diàmetre dels arbres.

Resultats principals

Les imatges revelen diferències anatòmiques, fisiològiques i fenològiques importants entre les poblacions de pi blanc que reflecteixen patrons adaptatius força contrastats. Les poblacions que mostren una major superfície foliar i un major ús de l'aigua a l'estiu (corresponent a una temperatura més baixa de la capçada) també mostren un creixement més ràpid. Aquests pins són els originaris de la part central-oriental de la Mediterrània (Itàlia i, sobretot, Grècia), on les condicions ambientals són més favorables (temperatures suaus i elevades precipitacions durant la primavera-hivern). Al contrari, moltes poblacions del centre i sud-est peninsular i de Tunísia mostren una superfície foliar menor i un ús de l'aigua reduït, adaptacions típiques a climes amb estius molt secs. Aquests comportament es trasllada a creixements sensiblement menors.

Conclusions

S’ha comprovat el potencial dels drons i les imatges aèries d’alta resolució per estudiar la variabilitat dels pins pel que fa a les característiques anatòmiques i funcionals. Aquesta caracterització resulta difícil i costosa de dur a terme amb l'ús de les tècniques tradicionals emprades en fisiologia vegetal. L’estudi és rellevant perquè el pi blanc és de gran importància ecològica als nostres ecosistemes i conèixer aquestes adaptacions ens permet predir millor el futur de les poblacions d’espècies forestals mediterrànies, així com d’altres biomes terrestres, en el context del canvi global.