Coneixem els riscos que produeix el canvi climàtic en zones de muntanya mitjana?

Coneixem els riscos que produeix el canvi climàtic en zones de muntanya mitjana?

Un estudi publicat l'any 2022.

Objectiu

Analitzar la vulnerabilitat i riscos que pateix la muntanya mitjana davant dels impactes del canvi climàtic. 

Mètodes bàsics

Zona d’Estudi: Catalunya, Aragó, La Rioja 

El manual  del projecte LIFE MIDMACC s’ha elaborat a partir d’una primera fase de recopilació i d’anàlisi de bibliografia sobre els impactes i els riscos del canvi climàtic a la muntanya mitjana i d’una segona fase de participació dels actors que componen els comitès regionals de les tres àrees d’estudi (Aragó, Catalunya i La Rioja) en les reunions anuals que es van fer el primer trimestre del 2022. Per tant, la metodologia utilitzada es basa en una avaluació qualitativa i participada. S'han estudiat els riscos observats i potencials produïts pel canvi climàtic en diferents sectors i sistemes i s’han classificat en 6 categories com són els canvis d’usos en el sòl o els impactes socials i demogràfics (les veureu al complet en els resultats). 

Finalment s’ha establert una priorització dels riscos a partir de les contribucions recollides a les reunions amb els comitès regionals. 

Resultats principals

  • Canvi en els usos del sòl:  el risc que ha obtingut més vots a les tres regions d’estudi, i per tant més consens, ha estat el d’abandonament de terres de conreu i de pastura. D’altra banda, aquest risc té implicacions directes en alguns dels riscos identificats dins les altres categories, com ara el cicle hidrològic, els sistemes naturals o els impactes socials i demografia. 
  • Cicle hidrològic i recursos hídrics: La reducció de la disponibilitat hídrica és l’ítem que ha obtingut més vots a les tres regions, pel que fa a temes d’aigües. Aquest risc coincideix amb els diversos estudis estatals i internacionals dels impactes del canvi climàtic a la zona de la Mediterrània. D’altra banda, l’afectació en la qualitat i la quantitat de les aigües subterrànies ha estat un dels riscos més prioritaris a l’Aragó i a Catalunya. 
  • Riscos naturals: a Catalunya i l’Aragó s’observa una alta preocupació pel risc d’augment en la freqüència i la intensitat de les inundacions, i a l’Aragó i La Rioja pel risc d’augment de la torrencialitat, el qual està molt relacionat amb l’anterior. 
  • Sistemes naturals: Ha estat en la qual s’han identificat més riscos derivats del canvi climàtic. Un dels riscos que ha obtingut més vots a les tres regions d’estudi, i per tant més consens, ha estat el d’augment dels incendis forestals. Un altre risc que ha obtingut un ampli consens, encara que amb menys vots a totes les regions, ha estat el de canvis en algunes patologies (malalties i plagues).  
    Als comitès de l’Aragó i de Catalunya, l’afectació dels sistemes ecosistèmics i la disminució de la biodiversitat han coincidit en la valoració com a riscos més importants. 
  • Sectors econòmics: a La Rioja i Catalunya s’hi observa una alta preocupació pel risc d’alteració de les activitats econòmiques agrícoles i ramaderes. Ara com ara, no s’ha detectat una preocupació tan important en els riscos relacionats amb el sector turístic i l’energètic. Això es pot deure al fet que hi va haver una representació gairebé nul·la dels participants del sector turístic i no hi va haver cap representant del sector energètic
  • Impactes socials i demografia: en aquesta categoria només es van identificar i analitzar dos riscos, la desaparició dels paisatges culturals i la manca de gestió i manteniment del territori. Amb tot, totes tres regions van coincidir a considerar com a risc important la manca de gestió i manteniment del territori, directament relacionat amb el procés de despoblament de les zones rurals que s’observa al llarg de tota la muntanya mitjana.

Conclusions

El projecte LIFE MIDMACC promou la recuperació i/o manteniment dels sistemes agrosilvopastoral en mosaic com una peça clau en l’adaptació al canvi climàtic en molts indrets de la muntanya mitjana. Això es deu a que aporten una major biodiversitat, garanteixen serveis ecosistèmics vitals i són més sostenibles i resilients als canvis de clima. A més, la diversificació del paisatge també ajuda al component econòmic i de sostenibilitat del territori.  

Alhora, el procés de participació que promou el LIFE MIDMACC posa de relleu la importància d’implicar a la gent del territori i les seves necessitats en el procés de transformació cap a un territori més resilient al canvi climàtic.