Com pot ajudar la pols de roca a capturar CO₂ de l’atmosfera?

Com pot ajudar la pols de roca a capturar CO₂ de l’atmosfera?

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

Avaluar si la pols de roca de basalt (un material que conté silicat) escampada molt finament sobre la terra pot ajudar a eliminar el diòxid de carboni (CO₂) de l’atmosfera. D'aquesta manera, podria esdevenir una NET (Tecnologia d’Emissions Negatives) molt prometedora.

Mètodes bàsics

S’ha utilitzat un complet model numèric de la biosfera per simular l’eliminació de CO₂ de la pols de roca, tenint en compte tant la via abiòtica com la biòtica, durant cinc dècades després d’una aplicació única de pols de basalt.  

S’ha avaluat, també, informació sobre els costos de producció, transport i aplicació de la pols de roca.  

Resultats principals

Amb aquest model, una de les dades clau trobades és l’eliminació substancial de diòxid de carboni de fins a 2,5 gigatones per any, de les quals prop del 50% van ser degudes a la resposta de la biosfera a la pols de roca. Les majors taxes d’eliminació de CO₂ es van trobar en regions que anteriorment es consideraven inadequades per aplicar pols de roca.  

A més, es quantifica per primera vegada la via biològica d’eliminació de CO₂, al comprovar que banyar el terreny amb basalt triturat millora la seva fertilitat ja que contribueix a alliberar nutrients, esmorteir l’acidesa del terreny, estabilitzar la matèria orgànica i millorar la retenció d’aigua. Per tant, augmenta potencialment l’emmagatzematge de carboni en els ecosistemes, el que explica que l’eliminació global de CO₂ sigui considerablement més gran.  

Pel que fa als costos costos d’eliminació del diòxid de carboni, s’ha vist que són moderats: d’uns 150 dòlars per tona de CO₂ suprimida. 

Conclusions

Rehabilitar el sòl mitjançant basalt triturat s’hauria de considerar una solució basada en la naturalesa per mitigar el canvi climàtic. Tot i així, s’haurien de superar diverses barreres socials, polítiques, ambientals i tecnològiques abans que es pogués implementar un desplegament generalitzat d’esmenes de pols de basalt.