Com hem d'interpretar la cartografia dels hàbitats de Catalunya?

Com hem d'interpretar la cartografia dels hàbitats de Catalunya?

Un estudi publicat l'any 2014.

Objectiu

Facilitar la interpretació de les unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya a escala 1:50.000, i fer-les identificables en la pràctica de camp.

Mètodes bàsics

La llegenda del mapa d’hàbitats a escala 1:50.000 és el resultat d'una selecció del hàbitats CORINE de Catalunya feta a partir del coneixement de l'estructura del paisatge i d'una anàlisi dels documents cartogràfics de vegetació existents. Té una estructura jeràrquica i les unitats que deriven de la Llista catalana d'hàbitats CORINE són definides mitjançant caràcters fisiognòmics, ecològics i fitocenològics, enumerats per aquest ordre. Per a identificar-les hem utilitzat les dues primeres xifres del codi que el manual CORINE atribueix als grups d’hàbitats de segona categoria i els hem afegit una lletra minúscula, correlativa seguint l'ordre alfabètic ascendent (per exemple, 36a,36b, 36c.... 36o, 36p...).

Resultats principals

En format demanual, es recull una fitxa descriptiva per a cada unitat de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000. Cada fitxa conté la informació següent:

  • Codi numèric i títol de l’hàbitat.
  • Aspecte (caràcters generals del medi físic o de la vegetació, caràcters adaptatius dels organismes que en formen part, diversitat, problemes d’identificació...).
  • Ecologia (àrees biogeogràfiques, ambients que ocupa, clima, substrat i sòl).
  • Flora principal (i altres organismes, si són diagnòstics).
  • Distribució dins del territori català, amb un mapa.
  • Usos i problemes de conservació.
  • Hàbitats CORINE que hi corresponen.
  • Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (Annex de la Directiva corresponents 97/62/UE).
  • Superfície de l’hàbitat a Catalunya (en hectàrees).
  • Autor(s) de la fitxa.

Conclusions

El Manual pretén ser una obra de suport per a la interpretació de la cartografia dels hàbitats a escala 1:50.000. La informació que ofereix és una eina bàsica en la planificació i la gestió del medi natural, així com en la recerca, la divulgació i la docència relacionades amb els sistemes naturals.