Web d'orquídies de Catalunya: conèixer-les per protegir-les

Web d'orquídies de Catalunya: conèixer-les per protegir-les

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2021.

Objectiu

La web té la finalitat de promoure l'estudi, conservació, protecció i difondre les dades obtingudes en l'àmbit de distribució. També hi ha una extensa mostra fotogràfica de la riquesa florística de la família “Orchidaceae” present a Catalunya i resta del territori de la península Ibèrica, inclòs Portugal i illes. Es complementa amb altres informacions com la fenologia de totes les espècies trobades al nostre territori català i un apartat amb els pol·linitzadors d'aquestes plantes.

Aquest espai web està en una constant ampliació d'informació actual pel que fa a noves publicacions científiques i que cada any apareixen sobre l'estudi de les orquídies terrestres en el seu més ampli coneixement. Per últim, també s'ofereix una bibliografia especialitzada molt extensa i científica de la zona d'Europa principalment, i més minoritàriament d'altres continents de la família Orchidaceae.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: Catalunya principalment, encara que fem recerca puntualment fora del territori català, tant de la península Ibèrica com en països veïns.

Dins del període de floració d'aquesta família fem visites a diverses zones amb diferents tipus d'hàbitats on podem fer recerca individualment i també en forma de sortides organitzades per abastar més territori i que podem reunir una quantitat de cites sobre la presència de diferents espècies, la seva diversitat i l'estat dels seus hàbitats.

En cada un d’aquest punts de mostreig durant l’època de floració prenem les dades mitjançant l'app “NaturaList” on registrem nombre i l'espècie present amb dades complementàries on registrem “in situ” les dades amb la seva imatge, per a la posterior determinació per part d'experts i que fan el treball de filtrar les dades rebudes. Això permet tenir cada any un registre de dades aportades pels socis del grup de treball G.O.C. Grup Orquidològic de Catalunya -”ICHN” i la no menyspreable informació que la col·laboració ciutadana ens aporta noves localitzacions d'orquídies dins del portal https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=20003 , on tenim totes les entrades de dades.

Resultats principals

Abundància, distribució i riquesa d’espècies: a partir de les dades acumulades des de l'inici de les nostres activitats a l’ICHN com a grup de treball, i també molt abans amb altres formats com a associació legal “AOC -Associació Orquidològica de Catalunya - 2009-2016” i grup d'amics amb un interès comú abans de l'any 2009. A data d'avui hem ampliat molt la recerca i hem ampliat  el coneixement sobre nous tàxons, híbrids i els pol·linitzadors per a diferents tàxons d'orquídies de Catalunya. Es pot trobar a la base de dades de la web. 

Publicacions: Es generen estudis científics unipersonals, també s'han publicat diferents llibres a d’àmbit comarcal fruit de la recerca en un espai de temps de diversos anys per un grup de persones lligades en un territori geogràfic català. Tenim un butlletí propi del grup GOC, on podem publicar les nostres recerques personals o de grup. Actualment hi han diverses publicacions de treballs de recerca comarcals ja finalitzats i publicats en forma de llibre. També hi ha altres projectes comarcals en procés de publicació. Tenim en procés la constitució de nous grups de recerca en altres zones de Catalunya. La finalitat seria abastar tot el territori català amb aquestes recerques i publicar tots els resultats i fer una publicació a mig termini de totes les orquídies de Catalunya.

Relacions amb altres grups nacionals i internacionals: Tenim contacte amb altres grups i amb persones rellevants dins del món de les orquídies silvestres tant de la península ibèrica i illes, com grups d'altres països, Portugal, França. Itàlia, Països Baixos.

Conservació: S'han dut a terme accions directes de protecció en diferents àmbits locals pel que fa a municipis i altres tipus d'administracions que algunes són positives i altres no tant.

Depredació o extinció d'hàbitats: Trobem molt sovint les furgades de la superpoblació de senglar (Sus scrofa), sobre moltes poblacions d'orquídies. Altre factor no menys important són certs municipis i altres administracions intervenen directament o indirectament amb la destrucció d'hàbitats on creixen les orquídies per desconeixement o per altres interessos urbanístics.

 

Conclusions

L'espai web pot esdevenir una eina de identificació de les espècies i híbrids presents a Catalunya amb la seva fenologia i distribució a Catalunya. Aquestes informacions s'ofereixen especialment a responsables en diferents administracions catalanes i d'investigadors/es que volen consultar qualsevol aspecte relacionat amb la biologia d'aquestes plantes, així com la seva distribució i conservació. El nostre grup genera informació útil amb la descripció de plantes i les imatges corresponents en format “pdf”, que estan orientades a la ciutadania per assegurar que s'identifiquin de manera correcta.

També els municipis i les administracions oficials, si volen aplicar una conservació explícita d'alguna zona de la geogràfica catalana, poden accedir a les dades entrades d'orquídies al portal https://www.ornitho.cat/, on poden situar les ubicacions d'aquestes plantes i fer polítiques de conservació de la biodiversitat.

La recerca, difusió, conservació i protecció són les accions continuades del nostre grup junt amb les persones que participen activament en els diferents projectes de participació ciutadana o altres activitats.