RESTOFANGS: Protocol per a la utilització de fangs de depuradora en la creació de tecnosòls

RESTOFANGS: Protocol per a la utilització de fangs de depuradora en la creació de tecnosòls

Un estudi publicat l'any 2019.

Objectiu

L’objectiu d’aquest protocol és establir els criteris i el procediment per a la correcta utilització de fangs de depuradora com a esmena orgànica en la creació de tecnosòls aptes per a la restauració d’activitats extractives.

Mètodes bàsics

El manual s’estructura en dues parts. La primera descriu el procés de restauració amb fangs de depuradora amb una mínima base teòrica i explica amb detall el procediment a seguir. La segona és una guia pràctica amb exemples de com s’han d’emplenar les fitxes amb la informació necessària i quin és el protocol administratiu a seguir. Els apartats estan ordenats seguint la seqüència d’actuació: primerament s’avalua l’aptitud de l’activitat extractiva per restaurar-la amb fangs i es determinen les superfícies a restaurar; a continuació, s’analitzen les característiques de les terres o els materials minerals que s’utilitzaran com a terra vegetal; després, s’expliquen les característiques dels fangs i com s’ha de calcular la dosi necessària per adobar les terres; segueix l‘explicació sobre com s’han de preparar les mescles de terres amb els fangs de depuradora i com s’han d’estendre sobre el terreny a restaurar. La primera part acaba amb l’explicació de com es pot revegetar la zona restaurada i amb unes consideracions econòmiques sobre el cost de la restauració amb fangs de depuradora o amb d’altres procediments alternatius.

Resultats principals

Des del 1993 s’han realitzat 108 restauracions utilitzant fangs de depuradora en tot tipus de terrenys degradats, tot i que principalment en pedreres de calcària. En total s’ha restaurat gairebé un centenar d’hectàrees i s’han aplicat 70.000 Mg de fangs. La dosi mitjana actual de fangs per aplicació és de 32 Mg/ha. El seguiment realitzat en diverses restauracions efectuades amb fangs d’acord amb el protocol RESTOFANGS demostra que els sòls restaurats amb fangs poden emmagatzemar fins a 5 vegades més carboni, sense comprometre el reclutament i desenvolupament d’espècies llenyoses mediterrànies.

Conclusions

La utilització de fangs de depuradora en la creació de tecnosòls és una bona alternativa per a la valorització de rebutjos miners i per assegurar una ràpida revegetació dels talussos, maximitzant la protecció del sòl i a la vegada minimitzant el risc d’erosió. A llarg termini és una bona alternativa per incrementar i accelerar la capacitat d’embornal de carboni dels sòls restaurats.

Documents relacionats