Recull dels hàbitats de Catalunya

Recull dels hàbitats de Catalunya

Un estudi publicat l'any 2015.

Objectiu

Establir la llista dels hàbitats de Catalunya, definir-los, descriure’ls i facilitar les correspondències entre les diferents classificacions existents.

Mètodes bàsics

El catàleg dels biòtops de la Unió Europea (CORINE biotopes manual) és una eina bàsica per a la gestió del medi natural. L'adaptació d'aquest catàleg al nostre territori ha portat a dreçar una llista dels hàbitats existents a Catalunya.

Aquest Manual segueix fidelment l’estructura i el sistema decimal de classificació del CORINE Biotopes Manual, i cada volum està integrat per fitxes independents, tantes com hàbitats elementals inclou. En la selecció de la informació recollida es parteix dels següents pressupòsits:

 • La informació seleccionada ha de permetre identificar de manera inequívoca cadascun dels hàbitats descrits, oferint elements i dades suficients per resoldre les dificultats que es poden presentar en cada cas concret.
 • Les dades segueixen una pauta ben estructurada i prou extensa perquè puguin abraçar tots els camps informatius raonablement necessaris, encapçalats per un petit títol; en el benentès que aquesta pauta s’aplica de manera flexible a cadascuna de les unitats elementals, emplenant més o menys extensament tots els camps necessaris o importants, però deixant de banda, si escau, els irrellevants o mal coneguts.
 • La informació es presenta de manera molt sintètica, evitant, però, que el text resulti poc comprensible i que el lector el pugui sentir massa distant.

Resultats principals

S'ha donat una descripció de les més de 600 unitats de la Llista dels hàbitats a Catalunya (adaptació del CORINE Biotopes Manual a la realitat del territori català).

Taules de relació entre els hàbitats pròpiament dits, els tipus d'hàbitats d'interès comunitari i la classificació EUNIS.

Fitxa descriptiva per a cada hàbitat (CORINE Biotopes Manual). Aquestes estan ordenades i classificades en grups i subgrups d’acord amb el CBM, i queden distribuïdes en apartats coincidents amb els subgrups de primer i segon nivell. Cada fitxa conté la informació següent:

 • Codi numèric i títol de l’hàbitat.
 • Aspecte (caràcters generals del medi físic o de la vegetació, caràcters adaptatius dels organismes que en formen part, diversitat, problemes d’identificació...).
 • Ecologia (àrees biogeogràfiques, ambients que ocupa, clima, substrat i sòl).
 • Flora principal (i altres organismes, si són diagnòstics).
 • Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen.
 • Distribució dins del territori català, amb un mapa.
 • Usos i problemes de conservació.
 • Indicadors d’interès de conservació (biodiversitat, raresa florística, forma d’implantació territorial, grau de maduresa, valor biogeogràfic, extensió territorial i grau d’amenaça).
 • Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (Annex de la Directiva corresponents 97/62/UE).
 • Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen.
 • Unitat EUNIS corresponent.
 • Autor(s) de la fitxa.
 • Il·lustracions (fotografies de l’hàbitat o de les espècies que en formen part).

També s'ha elaborat un glossari de termes geobotànics, geogràfics i ecològics.

La informació mencionada es recull en els 8 volums següents:

Conclusions

El Manual pretén ser una obra de referència pel que fa a la classificació i la diagnosi dels hàbitats de Catalunya. La informació que ofereix és una eina bàsica en la planificació i la gestió del medi natural, així com en la recerca, la divulgació i la docència relacionades amb els sistemes naturals.