Recomanacions per fer front a la vulnerabilitat i riscs per a la salut humana del canvi climàtic

Recomanacions per fer front a la vulnerabilitat i riscs per a la salut humana del canvi climàtic

Un estudi publicat l'any 2017.

Objectiu

Analitzar els impactes del canvi climàtic relacionats amb la disponibilitat de l’aigua des d’un punt de vista ecològic, socioeconòmic i polític.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: Reserva Intercontinental de la Biosfera del Mediterrani  (IBRM, de les seves sigles en anglès) de la UNESCO, que comprèn territoris del sud d’Espanya i nord del Marroc.

En format de llibre, en anglès, es desenvolupen sis grans apartats:

 1. Introducció:  impactes coneguts del canvi global i climàtic a la regió mediterrània, impactes esperats, adaptabilitat...
 2. Antecedents i context de la Reserva IBRM.
 3. Valoració dels impactes.
 4. Polítiques per a la gestió.
 5. Valoració de la vulnerabilitat.
 6. Conclusions i recomanacions.

Conclusions

Les anàlisis portades a terme al llibre donen llum sobre diverses qüestions que necessiten gestionar-se a l’IBRM. En l’apartat de recomanacions, es resumeixen quines són aquestes qüestions, les troballes clau que se n’han fet i propostes de governança que poden reduir la vulnerabilitat del sistema i la seguretat humana.

Mesures en polítiques de l’aigua:

 • Incrementar la conscienciació i acceptació d’una alternativa a les fonts d’aigua convencionals i mesures d’estalvi.
 • Millorar i monitorejar la qualitat de l’aigua.
 • (Re)prioritzar la distribució de l’aigua.
 • Desenvolupar una tarificació efectiva dels recursos.

Polítiques d’altres sectors:

 • Buscar estratègies ambientals enfocades a cada sector.
 • Incorporar mesures d’adaptació tranversals als sectors.
 • Desenvolupar polítiques que donin suport a l’economia rural.

Participació i cooperació:

 • Reforçar la cooperació pràctica,
 • Millorar el seguiment i intercanvi de dades sobre impactes i vulnerabilitats.
 • Incrementar la implicació cívica.