Quins serveis ambientals proporcionen els municipis catalans?

Quins serveis ambientals proporcionen els municipis catalans?

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Avaluar i cartografiar els serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya a escala municipal i estudiar les relacions entre ells,en el marc del projecte ForEsmap.

Mètodes bàsics

Es classifiquen els serveis ecosistèmics en 4 grups: serveis de provisió, de regulació, culturals i biodiversitat.

  • Serveis de provisió: productes obtinguts dels ecosistemes, com llenya o fusta.
  • Serveis de regulació:  beneficis que proporciona la regulació de l’ecosistema, com la purificació d’aigua, control de l’erosió o regulació del clima via embornals de carboni.
  • Serveis culturals: s’obtenen dels ecosistemes a través de l’enriquiment personal, la reflexió, la recreació i les experiències cognitives.
  • Biodiversitat: la riquesa i variabilitat de la vida en la Terra.

Per avaluar aquests serveis ecosistèmics s’han fet servir 15 indicadors (producció de bolets, coberta de bosc natural, turisme rural, observació d’animals...) de 10 serveis ecosistèmics diferents.

Els mapes es presenten per unitat de superfície total del municipi i per unitat de superfície de bosc del municipi, per tal de tenir en compte les diferències en la coberta forestal dels municipis. 

Resultats principals

Els resultats indiquen que:

  • Els serveis de regulació i de provisió, i en bona mesura també els de biodiversitat, tenen un patró espacial similar, amb valors més alts als municipis més arbrats i més productius (pre-Pirineu, Garrotxa, Osona, etc.).
  • El patró de riquesa mitjana d’espècies llenyoses per hectàrea de bosc no correlaciona ni amb els serveis de provisió ni amb els de regulació, ja que moltes espècies llenyoses estan lligades al bosc mediterrani, que es troba en zones més baixes i càlides on hi ha poc bosc, però aquest és divers.
  • Els serveis culturals estan lligats a la demanda que prové de nuclis de població, de manera que la seva distribució difereix substancialment de la dels altres tres tipus de serveis.
  • La distribució de la majoria de serveis ecosistèmics estudiats està associada amb el clima, de manera que els municipis on plou més tenen valors més alts dels serveis ecosistèmics forestals estudiats. Només pels serveis culturals variables socio-econòmiques com la densitat de població o la població dedicada al sector serveis s’associen amb valors més elevats.

L'informe sencer es pot consultar en aquest enllaç (o al final de la fitxa) i els mapes amb l’eina Instamaps a través dels següents enllaços:

Mapa del conjunt dels serveis ecosistèmics de provisió

Mapa del conjunt dels serveis ecosistèmics de regulació

Mapa dels serveis ecosistèmics culturals 

Mapa del conjunt del servei ecosistèmic de biodiversitat 

Conclusions

Els serveis de regulació i de provisió, i en bona mesura la biodiversitat, presenten valors més elevats en els municipis més arbrats i més productius (Garrotxa, Osona, prepirineu, etc.). En canvi, els serveis culturals tenen patrons relacionats amb la demanda del servei i per tant són majors en zones properes als nuclis urbans.