Quines caixes refugi de ratpenats són les que presenten més sobreescalfament?

Quines caixes refugi de ratpenats són les que presenten més sobreescalfament?

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

Investigar quines característiques de les caixes refugi poden augmentar sobtadament la temperatura interna o sobreescalfament durant el període estival o de cria.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: Catalunya.

En aquest estudi es comparen les temperatures internes de diferents models de caixa en diferents condicions ambientals, s’estudia l’efecte del color, orientació i model de caixa sobre la seva temperatura i es quantifica la freqüència dels sobreescalfaments a les caixes durant les onades de calor. A més, també es compara la temperatura de les caixes al seu interior i prop de l’obertura per veure el potencial gradient tèrmic intern.

A més, per tal d’avaluar el risc de sobreescalfament de les caixes, aquest estudi es divideix en 2 fases:

  • Un primer estudi més descriptiu i general a partir de les caixes instal·lades pels diferents parcs i àrees de tota Catalunya (www.ratpenats.org).
  • Una segona fase de l’estudi, al Delta de l’Ebre, a mode experimental, amb gran varietat de caixes comparades sota les mateixes condicions ambientals en paral·lel.

Part 1: Diverses àrees de mostreig.

Gran varietat d’hàbitats i àrees protegides a tot el territori, cobrint un gradient altitudinal d’entre 0-1500 m sobre el nivell del mar. Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural de l’Alt Pirineu, Parc de Collserola, Parc de la Serralada Marina, Parc Natural del Delta de l’Ebre, Parc Natural del Montnegre i el Corredor, zona del Montsant, Lleida, i altres zones i municipis.

Inclou el seguiment d’un total de 90 caixes que inclouen 11 models diferents: 1FF (19); 1FQ (14); 2F (10); 2FN (5); 2FTH (1); fusta plana (9); fusta quatre compartiments (1); fusta cúbica (3); fusta embut; (13); arròs laminar (8) i arròs cúbica (7).

Part 2: Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Inclou el seguiment de 44 caixes de 15 models diferents: 1FF, 1FQ, fusta plana, fusta plana negre, 1FF negre, 2F, fusta embut, fusta embut ventilada, fusta cúbica, fusta cúbica rombe, fusta cúbica mig rombe, arròs laminar, arròs cúbica, cilíndrica fang i una torre.  

En els dos estudis es té en compte el color (negre, gris i marró), el material (ciment, fusta i arròs) i l’orientació (oest, est, nord, sud) de les caixes refugi.

Per poder registrar les temperatures internes de les caixes, durant els anys 2014-2015 (Part 1) es col·loca un sensor de temperatura (iButton) a l’interior de cada caixa. Durant la segona part de l’estudi (Part 2) es col·loquen dos sensors per caixa, un a 5 cm de l’entrada i a 2 cm del sostre entre juliol i agost del 2016.

En base a informació publicada prèviament, les temperatures registrades per sobre de 40ºC a l’interior de la caixa es consideren episodis de sobreescalfament.

Resultats principals

Part 1: Diverses àrees d'estudi.

  • Durant l’estiu dels anys 2014-2015 el 53,3% del les caixes estudiades presenten episodis de sobreescalfament (>40oC) i en alguns casos temperatures per sobre els 50oC.
  • 10 dels 11 models utilitzats presenten episodis de sobreescalfament al llarg de tot l’estiu i 9 de les 12 localitats presenten més d’un episodi de sobreescalfament per estació, essent les caixes de color negre les que presenten temperatures més elevades.

Part 2: PN Delta de l'Ebre.

  • Durant l’estiu del 2016 vuit dels models utilitzats presenten temperatures >40oC.
  • De totes maneres, les caixes d’arròs no registren cap episodi de sobreescalfament.
  • Les caixes orientades al sud presenten més episodis de sobreescalfament que les de l’est, oest i nord.
  • El pic de temperatura màxima té lloc al migdia, especialment en les caixes de ciment i les de color negre.
  • El gradient de temperatura intern de les caixes entre obertura i sostre és d’uns 5ºC de mitjana.

Conclusions

El nombre d’episodis de sobreescalfament de les caixes refugi està estretament lligat al model de caixa utilitzat i la seva col·locació. Les caixes d’arròs presenten les temperatures més fredes. Concretament en aquest estudi, aquests models no registren cap episodi de sobreescalfament. Per altra banda, un dels models més utilitzats en el món de la conservació (Schwegler 2F) registra les temperatures més altes i el major nombre de sobreescalfaments durant les onades de calor.

No es recomana instal·lar caixes negres amb orientació sud en zones especialment càlides. Els models amb més compartiments poden ajudar a pal·liar els efectes del sobreescalfament. A l’hora d’instal·lar caixes refugi es recomana tenir molt en compte el lloc de col·locació, el suport, l’orientació i el model, i buscar assessorament expert. D’aquesta forma s’eviten temperatures excessives dins les caixes, que poden tenir efectes nocius per les cries de ratpenat, especialment durant les cada vegada més freqüents, onades de calor estivals.