Nova metodologia per calcular l'evapotransporació diària de boscos mediterranis

Nova metodologia per calcular l'evapotransporació diària de boscos mediterranis

Un estudi sobre Anàlisi ambiental del territori i SIG publicat l'any 2011.

Objectiu

Es tracta d'avaluar un mètode senzill per calcular diàriament l’evapotranspiració  (ET) utilitzant mesures de flux de saba fetes en Pinus sylvestris en una àrea mediterrània heterogènia durant un període de 3 anys. En comptes d’utilitzar dades meteorològiques senzilles, s’ha utilitzat un model climàtic obtingut a través de SIG (temperatura de l’aire i radiació solar) i s’ha avaluat l’eficiència d’aquest mètode. S’han utilitzat  imatges de satèl·lit de baixa resolució espacial (TERRA/ AQUA MODIS) i moderada (Landsat-TM/ETM+) per tal d’avaluar la seva precisió en un paisatge heterogeni.

Mètodes bàsics

Es presenta una metodologia basada en l’equació del balanç d’energia (B-method) que combina la teledetecció amb els models climàtics basats en SIG per tal d’estimar l’evapotranspiració diària de diverses dates entre el 2003 i el 2005. Les principals variables necessàries per calcular l’ET s’han obtingut de:

(a) la temperatura de la superfície del sòl per mitjanes de la banda Landsat-5 TM i la banda Landsat-7 ETM+.

(b) la temperatura de l’aire per mitjanes d’anàlisis de regressió múltiples i interpolació espacial de dades d’estacions meteorològiques  al pas del satèl·lit.

(c) la radiació neta per mitjanes del balanç de radiació.

S’ha calculat l’ET utilitzant dades de teledetecció a diferents escales espacials i  temporals (Landsat-7 ETM+, Landsat-5 TM i TERRA/AQUA MODIS, amb una resolució espacial de 60, 120 i 1000 m respectivament) i la combinació de tres aproximacions diferents per a calcular el paràmetre del balanç d’energia, el qual representa una mitjana de la conductància per el flux de calor sensible diari. S’han comparat aquestes estimacions amb les mesures de flux de saba fetes en P. Sylvestris en una àrea mediterrània heterogènia.

Resultats principals

El mètode que utilitza les imatges del Landsat obté bons resultats, amb un R² de 0.89, amb un valor mitjà de RMS de  0.6 mm dia−1 i una estimació de l’error de ± 30%. S’han obtingut resultats poc acceptables utilitzant TERRA/AQUA MODIS, amb un valor mitjà de RMS de 1.8 i 2.4 mm dia−1 i una estimació de l’error de ± 57% i 50%, respectivament. Això revela que el càlcul de la ET utilitzant imatges amb una resolució menor és problemàtica en  àrees heterogènies. L’aplicació de models climàtics basats en SIG per calcular l’ET ha proporcionat bons resultats a nivell regional.

Conclusions

Per a estimar l’ evapotranspiració diària de P. Sylvestris en àrees heterogènies de la Mediterrània, s’obtenen millors resultats utilitzant imatges de satèl·lit de moderada resolució espacial (Landsat-TM/ETM+), que imatges de baixa resolució (TERRA/ AQUA MODIS).  La utilització d'un gran nombre d’imatges de satèl·lit  ha permès entendre millor les limitacions de la modelització de ET i veure com s’ha de millorar el model, especialment en les àrees forestals heterogènies.