Nova espècie d'ostra perlífera a Menorca

Nova espècie d'ostra perlífera a Menorca

Un estudi publicat l'any 2020.

Objectiu

La introducció d’espècies exòtiques és una de les principals amenaces per al manteniment de la biodiversitat en els ecosistemes, constituint un greu problema per al seu correcte funcionament quan esdevenen invasores.

L’objectiu d’aquest treball és estudiar la presència i distribució d’una espècie introduïda amb un elevat potencial invasor, l’ostra perlífera Pinctada imbricata radiata a tres badies de la costa de Menorca.

Mètodes bàsics

Arrel de la troballa d’una closca morta d’aquesta espècie a la badia de Fornells (Menorca) el dia 26 d’agost de 2020 a 6 m de fondària, a finals d’octubre del mateix any es van realitzar prospeccions en apnea dels fons somers del port de Maó (9 transsectes), la badia d’Addaia (5 transsectes) i la badia de Fornells (8 transsectes) a fondàries compreses entre els 0,2 i 1,5 m. Els fons prospectats van ser de roca, alguers, substrats durs artificials (espigons), fons de blocs i còdols i fons detrítics, evitant els fons sorrencs i els fangosos. Es va quantificar el nombre de closques mortes i d’individus vius que alhora es van recollir per mesurar-los al laboratori.

A més a més es van realitzar entrevistes a antics aqüicultors per tal d’obtenir dades qualitatives i informació addicional no publicada sobre la presència de l’ostra perlífera.

Resultats principals

Un dels aqüicultors entrevistats, constata l’observació del primer individu adult de l’ostra perlífera a la part més confinada del port de Maó l’any 2017. Des d’aleshores i fins al moment de l’estudi no disposem de dades de densitat ni distribució, però segons la percepció de l’aqüicultor la presència d’aquesta espècie ha augmentat al llarg dels tres darrers anys.

A les prospeccions realitzades en apnea s’han trobat closques mortes a 7 dels 22 llocs prospectats, mentre que d’espècimens vius se n’han observat només a 4 llocs, a 3 transsectes al port de Maó i a 1 de la badia de Fornells. Les densitats observades d’entre 0,12 i 2,12 ostres per 100 m2 es consideren lluny d’atribuir-se a una espècie invasora. Del total de 37 ostres capturades, la llargada mitjana ha estat de 60,2 mm essent la llargada màxima de 94 mm.

Conclusions

La presència d’una població de Pinctada imbricata radiata al Port de Maó constitueix, després de la ja coneguda al Delta de l’Ebre, la segona població establerta d’aquesta espècie a la Mediterrània occidental.

El cicle de vida de l’ostra perlífera, amb reproducció sexual i una fase larvària pelàgica que pot durar tres setmanes confereixen a aquesta espècie un alt potencial de dispersió. Probablement l’ostra perlífera s’ha introduït a l’interior del port de Maó per l’activitat aqüícola i, en canvi, l’expansió posterior a l’exterior del port de Maó i a la badia de Fornells es deu probablement a la dispersió larvària.
Donada la baixa densitat de l’ostra a Menorca, comparada amb altres dades de la Mediterrània, sembla que les condicions ambientals no són les més idònies o que la introducció es molt recent i la invasió tot just ha començat.

En base a la mida de l’individu més gran observat i la informació proporcionada per un mariscador del port de Maó, la data d’introducció ha de situar-se al voltant de l’any 2016, un any abans de la primera observació dels mariscadors.

La distribució de Pinctada radiata a Menorca sembla estar restringida al port de Maó i a la badia de Fornells, sempre a poca fondària (1,5 m).
Com que la introducció és recent, cal vigilar la possible futura expansió d’aquesta espècie donat el seu elevat potencial invasor en diverses localitats de la Mediterrània oriental.