Models per predir la sequera dels boscos

Models per predir la sequera dels boscos

Un estudi publicat l'any 2015.

Objectiu

Generar un model matemàtic que permeti predir l'estrès per sequera als boscos a escala regional, de cara a adoptar diferents estratègies de mitigació i adaptació a la sequera.

Mètodes bàsics

Dades que ofereixen els inventaris forestals espanyols en els darrers 30 anys. 

El model matemàtic sorgeix de combinar el balanç hídric (les entrades menys les sortides d’aigua) amb les dades que ofereixen els inventaris forestals.  A més, combinant aquest model amb dades meteorològiques diàries es pot obtenir de forma continuada una estimació fiable de l’estrès per sequera que pateixen les plantes.

Resultats principals

Els boscos catalans han augmentat el seu estrès hídric en la majoria de casos. Això és així sobretot perquè ha incrementat la superfície forestal i els boscos s’han fet més densos, més que no pas pel canvi desfavorable de les condicions climàtiques. L’abandonament rural i la disminució de la gestió forestal han estat les principals causes d’aquests canvis.

Conclusions

L'estrès per sequera que pateixen els boscos depèn tant de les condicions climàtiques com de les característiques de la vegetació i del sòl que hi hagi a la zona.