Les reserves marines: una eina clau per recuperar el lluç a Roses

Les reserves marines: una eina clau per recuperar el lluç a Roses

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2021.

Objectiu

Avaluar l’efecte de les reserves marines en la recuperació del lluç europeu (Merluccius merluccius), una de les espècies de major valor comercial i més explotades al Mediterrani Occidental.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: Roses (Catalunya, Espanya)

Es van combinar les dades de caixes blaves (VMS) -les porten totes les barques de pesca de més de 12 metres d’eslora i recullen informació diària sobre la ubicació geogràfica de l’esforç pesquer- amb les dades de les captures diàries de lluç de les barques d’arrossegament del port de Roses. Això va permetre avaluar l’efecte de la reserva sense haver de mostrejar dins de la zona protegida i, per tant, sense pertorbar l’hàbitat en procés de restauració.

També es van comparar les dades de captures i VMS recollides abans de l’establiment de la reserva amb dades recollides al cap de tres anys de l’establiment del vedat al voltant del mateix.

Aquesta metodologia es pot anar repetint any rere any per veure l’efecte de les reserves sobre aquesta i d’altres espècies. A més, serveix per identificar canvis en la demografia de l’espècie estudiada derivats de la prohibició de la pesca, la qual cosa és útil per veure si la pesca passa de centrar-se en els juvenils –com passa en moltes pesqueres del Mediterrani- i posa el focus en els individus més grans i propers a la fase adulta.

Resultats principals

Efecte “spillover”: S’ha pogut comprovar que les reserves marines contribueixen a la recuperació, fins i tot, de comunitats fortament exposades a l’impacte de la pesca. L’augment dels individus es produeix al voltant de zones de la reserva on no es pot pescar. Aquest efecte es coneix tècnicament com a “efecte spillover” i es refereix a l’exportació de peixos fora de la reserva a causa de l’increment de peixos a dins d’aquesta.

Major benefici per als juvenils: En el cas del lluç, el que més augmenta són les captures de juvenils, ja que la reserva es troba en una zona d’assentament de lluços petits, el que en termes pesquers es coneix com a “nursery”. No obstant, també s’observa, tot i que en una proporció menor, un augment de les captures d’individus adults.

Conclusions

Les reserves marines són una eina clau per assegurar el futur i promoure la recuperació d’espècies que, pel seu interès i valor comercial, estan sobreexplotades. Tanmateix, actuen com a zones de restauració de l’hàbitat, laboratoris per impulsar noves mesures de conservació i contribueixen a conscienciar la societat sobre la necessitat de protegir els mars i oceans.