Les emissions d'isoprenoides a zones forestals mediterrànies que reben aire contaminat augmenten a l'estiu

Les emissions d'isoprenoides a zones forestals mediterrànies que reben aire contaminat augmenten a l'estiu

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2011.

Objectiu

Comparar els valors dels compostos orgànics volàtils (VOCs) als boscos del Montseny entre l’hivern i l’estiu i analitzar la seva relació amb les dades meteorològiques, amb l’ozó i els òxids de nitrogen. 

Mètodes bàsics

Es recullen les dades de VOCs en un alzinar mediterrani del Montseny durant el 2009, a l’hivern (febrer-març) i a l’estiu (juliol-agost). S’analitza la seva relació amb dades meteorològiques, amb l'ozó (O3) i amb les concentracions d’òxids de nitrogen (NO i NO2). Es comparen els valors de barreja de VOCs i les tendències diàries al Montseny amb els valors aportats per altres estudis en altres àrees naturals del món. 

Resultats principals

El compost més abundant entre tots els VOCs mesurats és el metanol.

Els VOCs aromàtics es mostren sense gairebé diferències estacionals, mentre que els VOCs oxigenats de cadena curta presenten majors proporcions de mescla a l’estiu, probablement a causa d’una major emissió per la vegetació i l’increment en la fotoquímica, augmentats per les elevades temperatures i la radiació solar a l’estiu.

Els VOCs isoprenoides mostren major canvi estacional en les proporcions de mescla, incrementen en un ordre de magnitud a l'estiu, com a resultat de la gran activitat fisiològica de la vegetació i les taxes d’emissió. Les concentracions  màximes diürnes d’ozó incrementen a l’estiu, molt probablement a causa de l'activitat fotoquímica més intensa i els alts nivells de compostos orgànics volàtils en l'aire.

La variació diària de les proporcions de mescla de VOCs es regeixen principalment pel règim de vents de la muntanya, ja que la majoria de VOCs analitzats mostren un cicle diari molt similar. Aquests vents contenen contaminants de les àrees que envolten l'àrea metropolitana de Barcelona, estan enriquits per NOx i per VOCs d’origen biòtic i abiòtic. Aquestes masses d’aire contaminat reben VOCs biogènics addicionals emesos per la vegetació, que milloren la formació de O3.  Els VOCs que mostren diferències en el patró diari són els monoterpens degut a les emissions biogèniques locals. Els isoterpens també segueixen el patró diari dels monoterpens però només a l’estiu, quan les fonts biòtiques són més fortes. 

Conclusions

L'increment en un ordre de magnitud de les concentracions d'aquests isoprenoides volàtils destaquen la importància de les emissions biogèniques locals a l’estiu en aquestes zones forestals mediterrànies, les quals també reben les masses d’aire contaminat de fonts antròpiques properes o llunyanes.