Les comunitats d'himenòpters poden servir per avaluar els boscos madurs de muntanya

Les comunitats d'himenòpters poden servir per avaluar els boscos madurs de muntanya

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Establir els patrons d’abundància i diversitat d’himenòpters, i la seva relació amb les característiques estructurals dels boscos madurs. Avaluar si els himenòpters podrien ser bons indicadors de l’estructura i complexitat dels hàbitats forestals. 

Mètodes bàsics

Mostreig de la comunitat d’himenòpters voladors mitjançant trampes de pa en dos tipus de boscos madurs (Abies alba i Pinus uncinata), els quals presenten importants diferències estructurals.  Es comparen a nivell de parcel·la, la riquesa i la diversitat d’espècies d’himenòpters, mitjançant un anàlisi de regressió múltiple i un anàlisi de correspondència canònica (CCA).

Resultats principals

Destaca el gran nombre d’espècies mostrejades (630 espècies). Es mostren diferències significatives en la riquesa i la diversitat a nivell de família entre els dos tipus de bosc, però no a nivell d’abundància, de la riquesa i de la diversitat d’espècies.  No obstant, la diferència en la riquesa d’espècies és major en parcel·les de P. uncinata que de A. alba. La composició d’espècies és diferent entre boscos de pins i d’avets, i aquestes diferències estan relacionades amb les diferències estructurals d’aquests dos tipus de bosc. Les anàlisis de regressió múltiple i de correspondència canònica mostren diferències en els requeriments d’hàbitat entre famílies d’himenòpters i altres grups funcionals (abelles, mosques de serra, vespes paràsites i vespes predadores). Les comunitats d’himenòpters poden ser utilitzades com un bon indicador de l’estructura forestal, la complexitat de l’hàbitat i l’estat de conservació.

Conclusions

S’observen diferències en la composició d’espècies d’himenòpters entre els boscos madurs de A. alba i de P. uncinata, relacionades amb les diferències en l’estructura forestal. Per tant, les comunitats d’himenòpters poden ser utilitzades com un bon indicador de l’estructura forestal, la complexitat de l’hàbitat i l’estat de conservació.