La disponibilitat de recursos prediu l'impacte dels canvis d'usos del sòl sobre les aus del Delta de l'Ebre

La disponibilitat de recursos prediu l'impacte dels canvis d'usos del sòl sobre les aus del Delta de l'Ebre

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2014.

Objectiu

Desenvolupar un mètode que permeti predir l'efecte dels canvis en els usos del sòl sobre la distribució local de les espècies autòctones, a partir del coneixement que es té sobre els recursos disponibles i els requeriments de cada espècie.

Mètodes bàsics

Àrea d'estudi: plana de Lleida

Hem establert 145 transectes lineals entre els anys 2010 i 2011. Hem utilitzat informació sobre requeriments ecològics i dades de censos de quatre espècies d'aus estepàries àmpliament distribuïdes dins l'àrea d'estudi. Tres són espècies protegides: el sisó (Tetrax tetrax), el torlit (Burhinus oedicnemus) i la calàndria (Melanocorypha calandra). La quarta és la perdiu roja (Alectoris rufa), que està disminuïnt dins l'àrea d'estudi i és important per l'economia local.

Els requeriments de les diferents espècies s'han basat en: la dieta, l'hàbitat de pastoreig i el lloc de nidificació. A partir del nostre model, estimem la idoneïtat de l'hàbitat per a cada espècie davant de canvis en la disponibilitat de recursos.

Per últim, validem el nostre model comprovant les nostres prediccions amb censos reals, i comparem el nivell d'èxit assolit amb el que té un model basat només en l'estructura de la coberta vegetal.

Resultats principals

El mètode per mesurar la idoneïtat d'una hàbitat per les espècies en base a la disponibilitat de recursos que necessiten, ha tingut entre un 70 i un 77% d'encert en les espècies observades. Aquest model basat en els recursos té una eficàcia similar als models basats en el tipus d'hàbitat, excepte en el cas del sisó, on fa millors prediccions.

Segons aquest model, la disminució del guaret (entre un 30 i un 100%) reduiria la població de les tres espècies protegides entre un 4 i un 23%. Tanmateix, els canvis esperats en la distribució d'espècies com a resultat de canvis en els usos del sòl varien en funció dels mesos de cria.

Conclusions

Basar-se en la disponibilitat dels recursos té més potencial que considerar únicament el tipus d'habitat en l'avaluació de l'impacte que té un canvi en l'ús del sòl sobre la distribució local d'espècies. Especialment, si es donen altres canvis ambientals i en casos on les pràctiques particulars de gestió no es veuen reflectides en la classificació dels hàbitats.