Inventaris de la vegetació d'Andorra

Inventaris de la vegetació d'Andorra

Un estudi publicat l'any 2022.

Objectiu

Aquest document recull inventaris de vegetació inèdits realitzats en territori andorrà amb motiu de diversos projectes (cartografia dels hàbitats d’Andorra, check-list i llista vermella de la flora d’Andorra, flora del Parc Natural del Comapedrosa, dinàmica del bosc subalpí, avaluació dels boscos de ribera, i altres). Donat que el nombre de mostres és elevat (409 inventaris), considerem d’interès general que complementin el coneixement que es té de la vegetació d’Andorra i que s'utilitzin en la gestió del medi natural i la conservació de la biodiversitat.

Mètodes bàsics

Els inventaris es van realitzar sobre el terreny segons la metodologia sigmatista promoguda per l'escola de Braun-Blanquet. De cada localitat, a més de les dades bàsiques sobre la topografia, l'ecologia i l'estructura de la vegetació, s'obté una llista exhaustiva de les espècies vegetals presents a l'àrea mostrejada, i s'assigna a cadascuna d'elles un valor d'abundància.

La majoria han estat georeferenciats directament al camp amb dispositius GPS i altres ho han estat posteriorment sobre ortoimatge. Per a la digitalització, totes les dades de posició dels punts s’han unificat al sistema de coordenades geogràfiques WGS84 i s’ha creat un mapa de punts que porta associada la informació dels inventaris a la base de dades. A la taula d'atributs hi ha també el codi de l’hàbitat CORINE i el nom de l’associació, subassociació (o unitat sintaxonòmica de rang superior) que els hi hem assignat.

Resultats principals

El resultat final és un recull de 409 inventaris de vegetació. Els inventaris corresponen a 101 hàbitats CORINE diferents, corresponents a 16 grups diferents de la classificació d'ordre superior, amb dominància dels ambients forestals i pradencs.

Pel que fa a la identificació de les comunitats vegetals, 355 inventaris han sigut classificats en 99 unitats a nivell d’associació (o subassociació) i 54 en unitats de rang superior (fonamentalment aliances), i dos no corresponen a cap unitat establerta ja que corresponen a indrets que s’han revegetat de manera artificial.

Els inventaris es poden consultar en un document PDF, en una capa en format shape, i també en un visor cartogràfic específic (http://www.ub.edu/geoveg/cat/visor_inventarisAND.php).

Conclusions

Es disposa d'un recull d'inventaris de vegetació d'Andorra que no havien estat publicats fins ara, de manera que es complementa el coneixement sobre el paisatge vegetal i la flora del territori andorrà. Aquestes dades són d'utilitat com a eina de gestió del territori, en polítiques de conservació del medi natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.