Estudiar una única regió geogràfica ajuda a entendre els sistemes complexos

Estudiar una única regió geogràfica ajuda a entendre els sistemes complexos

Un estudi publicat l'any 2011.

Objectiu

Avaluar les oportunitats i amenaces que aporta el desenvolupament d’una recerca més interactiva del medi ambient mitjançant el desenvolupament d’una síntesis interdisciplinària de recerca en una única regió geogràfica.

Mètodes bàsics

S’han realitzat 14 revisions de 14 àrees de recerca diferents en una mateixa regió geogràfica, l’Amazònia.  En aquestes revisions es tracten la taxonomia, la biodiversitat, la biogeografia, la dinàmica de la vegetació, l’ecologia del paisatge, les interaccions de l’atmosfera terrestre, els processos de l’ecosistema, els incendis, les dinàmiques de desforestació, la hidrologia, la caça, la planificació de la conservació, la explotació  i els pagaments per serveis ambientals. 

Resultats principals

S’observa que la comprensió d’algunes àrees d’investigació sovint depèn dels coneixements d’altres disciplines. L’adquisició de coneixements sobre sistemes complexos depèn de la capacitat d’aprofitar les economies d’escala en recursos  i tècniques compartides, reconèixer les interconnexions entre subdisciplines, incrementar l’escala temporal i espacial dels estudis existents, i augmentar la difusió dels resultats de la recerca.

Conclusions

Agrupar una comunitat científica diversa amb un mateix enfocament geogràfic pot ajudar a respondre diferents preguntes científiques. La recerca col·laborativa i les noves xarxes d’aprenentatge milloren l’eficiència de la investigació dins la mateixa disciplina i entre disciplines.