Estat actual de la pesca recreativa a les costes espanyoles

Estat actual de la pesca recreativa a les costes espanyoles

Un estudi publicat l'any 2019.

Objectiu

Dins la Unió Europea, Espanya és un dels països amb una cultura de pesca recreativa més estesa i arrelada. Tanmateix existeix un gran desconeixement de la situació actual d’aquesta activitat, que es practica al llarg de 8000 km de litoral, i no existeixen plans de gestió ni programes de seguiment acurats. Aquest treball, que forma part d'un projecte més ampli, suposa el primer estudi a nivell nacional i global d’aquest sector.

Mètodes bàsics

Concretament, en aquest estudi es pretén estimar el nombre de pescadors i definir el seu perfil social i el seu comportament així com estimar l’esforç de pesca i les captures pel que fa a tres modalitats: pesca amb canya costanera, pesca amb canya des d’embarcació i pesca submarina amb arpó.

Per estimar el nombre de pescadors per a cada modalitat de pesca s’ha utilitzat les dades proporcionades per les 10 comunitats autònomes que regulen la concessió de llicències, tenint en compte les particularitats de cadascuna d’elles. Per definir el perfil social dels pescadors així com l’activitat pesquera es va dissenyar un qüestionari, comú a totes les comunitats autònomes i també a les tres modalitats, amb preguntes relacionades amb els dos tòpics: edat del pescador, anys d’experiència, gènere, nivell d’estudis, situació laboral, lloc de pesca, tipus de llicència, participació en concursos, hores diàries i dies anuals de pesca, percentatge de dies sense captura, destí de les captures i finalment nivell de satisfacció de les captures i de l’activitat.

La difusió i publicitat d’aquests qüestionaris es va realitzar per contacte directe, pòsters promocionals i anuncis a federacions, associacions, clubs i comerços amb activitats relacionades amb la pesca recreativa així com a través d’anuncis a webs i xarxes socials. Les respostes al qüestionari es van recollir entre febrer de 2016 i febrer de 2017 de forma online a traves d’una aplicació adaptada a telèfon mòbil, tauleta i ordinador.

Resultats principals

El nombre de pescadors amb llicencies recreatives en vigor és de 871.533, tot i que s’estima que un 5% dels pescadors pesquen sense llicència. La modalitat de pesca més popular és la pesca amb canya des de costa, seguida de la pesca des d’embarcació i menys freqüent és la pesca amb arpó. Aquest patró, que té a veure tant amb els requeriments econòmics i físics del pescador com amb la independència de les condicions meteorològiques, es repeteix al llarg de totes les comunitats autònomes de la costa espanyola.

Un total de 6.261 dades recollides de les enquestes han permès definir el perfil del pescador recreatiu: home, d’entre 35-39 anys, essent els arponers els més joves, i amb nivell d’estudis similar i més alt per als pescadors d’embarcació i amb arpó que per als pescadors costaners, els quals també presenten una major taxa d’atur. La satisfacció dels pescadors tant pel que fa a les captures com a la pràctica de l’activitat en sí és alta en totes les modalitats, tot i que superior en el cas dels pescadors amb arpó.

La taxa diària de captures varia segons la modalitat, essent molt més baixa per a la pesca costanera, seguida de la pesca amb arpó i finalment per la pesca des d’embarcació. En canvi l’esforç del pescador (dies dedicats a la pesca per any) és semblant per als pescadors amb canya (costaners i des d’embarcació) i inferior per als pescadors amb arpó. En tots els casos les captures eren majoritàriament per al consum propi.

Conclusions

Aquest estudi ofereix una visió global de la pesca recreativa tant pel que fa a la mida de la població com a les taxes de captura entre els diferents perfils de pescadors i modalitats de pesca.

Tanmateix, l’estimació de l’esforç anual de pesca sembla estar fortament esbiaixada degut a que la mostra de pescadors enquestada no representa la població real de pescadors. Es constata que les persones que accepten donar les seves dades són les més àvides i involucrades i per tant el nombre de dies per any dedicats a pescar augmenta, el que provoca una sobreestimació de l’esforç de la pesca recreativa.

Si bé, la manca de representativitat del mostreig es podria resoldre amb enquestes dirigides a la totalitat dels pescadors, això només seria factible si: 1) la totalitat de la població de pescadors recreatius es registrés a través d'un sistema de llicència i 2) l'administració facilités la informació de contacte dels pescadors, fet inviable actualment degut a les polítiques de protecció de dades.

Per tant, només amb la implicació de la comunitat de pescadors i la coordinació i cooperació entre les diferents administracions es podrien aconseguir dades més fiables, necessàries per a poder implementar mesures de gestió de l’activitat.