Els voltors comuns són portadors de bacteris resistents a antibiòtics d'interès per la salut humana

Els voltors comuns són portadors de bacteris resistents a antibiòtics d'interès per la salut humana

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2022.

Objectiu

Avaluar la prevalença i possible origen antropogènic de Salmonella i Campylobacter, així com la presència de soques resistents a antimicrobians en una població de voltors comuns a Catalunya. Aquests dos bacteris són els principals agents causals d'infeccions gastrointestinals humanes a la Unió Europea.

Mètodes bàsics

L'aparició i propagació de les resistències als antimicrobians (RAM) és actualment una de les principals amenaces per a la salut pública. Els animals salvatges de vida lliure no entren en contacte amb els antibiòtics de manera natural; no obstant això, poden adquirir bacteris resistents a través de fonts humanes i ramaderes, com ara abocadors i instal·lacions agrícoles. En aquest sentit, s'espera que els animals carronyers, a causa dels seus hàbits alimentaris i de la seva posició a la cadena tròfica, siguin més propensos a ser portadors de bacteris RAM, facilitant-ne la dispersió i manteniment en el medi ambient.

Àrea d'estudi: Osona (província Barcelona)

Entre el 2019 i el 2020, vam obtenir mostres d’hisops cloacals de 218 voltors comuns a Osona (província de Barcelona). Aquest mostreig es va realitzar aprofitant les captures que realitza regularment el Grup d’Anellament de Calldetenes-Osona (GACO) a l’abcador comarcal, utilitzant un parany específic per a voltors. Un cop al laboratori, vam dur a terme l'aïllament i la identificació de les soques de Salmonella i Campylobacter a partir de les mostres d’hisops cloacals i vam determinar la diversitat genètica dels aïllats bacterians mitjançant electroforesi en gel de camp polsat (PFGE). Els perfils de baddes resultants (genotips) es van comparar amb els genotips d'aïllats d’altres regions i hostes de la nostra pròpia base de dades.

També vam realitzar proves de susceptibilitat antimicrobiana de les soques aïllades, emprant antibiòtics com l’ampicil·lina, la ciprofloxacina, la gentamicina i la tetraciclina, entre altres, seguint les directrius del Comitè Europeu de Proves de Susceptibilitat Antimicrobiana.

Resultats principals

Vam aïllar Salmonella spp. en un 8,1% dels voltors i Campylobacter lari en un 4,7%. Entre els 10 serovars diferents de Salmonella trobats, vam identificar soques bacterianes emergents d’importància per a la salut pública, inclosa Salmonella Typhimurium monofàsica que està causant una emergència sanitària global. L'anàlisi molecular d’aquestes soques de S. Typhimurium monofàsica va revelar que també s’han aïllat en gavians, animals de granja i fins i tot humans.

Entre els aïllats de Salmonella, les resistències més freqüents van ser enfront de la tetraciclina i l’ampicil·lina. En el cas de C. lari, més de la meitat dels aïllats van mostrar resistència a la ciprofloxacina

Conclusions

Els voltors comuns analitzats són portadors de bacteris zoonòtics que en alguns casos poden tenir un origen antropogènic, facilitat probablement pels seus hàbits alimentaris en abocadors i amb carronya d’animals domèstics. Alhora, és preocupant que una proporció important de soques de tots dos agents zoonòtics van resultar ser resistents enfront d’antibiòtics d'importància crítica en medicina humana. Tot i això, encara cal ampliar els estudis per entendre el potencial risc de transmissió de bacteris RAM des d'aquestes aus salvatges als éssers humans.