Els terrenys degradats restaurats amb fangs de depuradora segresten fins un 37% més de carboni

Els terrenys degradats restaurats amb fangs de depuradora segresten fins un 37% més de carboni

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2015.

Objectiu

Comprovar l'eficàcia dels fangs residuals de depuradora en la restauració de sòls degradats coma conseqüència de l'activitat minera en una cantera de pedra calcària. Comparar la quantitat de carboni que absorbeixen els sòls, dues dècades després d'haver-los fertilitzat amb o sense fangs de depuradora (EDAR).

Mètodes bàsics

Comparem el contingut de carboni del sòl entre els anys 1996 i 2014 en sis parcel·les de terreny de 600 m2 d'una pedrera situada entre Alcover i Mont-Ral (Tarragona). L'any 1996 vam adobar la meitat de les parcel·les amb fangs EDAR, mentre a l'altra meitat només hi vam afegir terra. Mesurem tant el carboni que forma part de la matèria orgànica, com el carboni de la part mineral del sòl.

Resultats principals

Els sòls restaurats amb fangs segresten 26 tones de carboni per hectàrea i any, contra les 19 tones que segresten els sòls sense fangs. La major part del carboni dels fangs de depuradora es degrada fàcilment, però també tenen una fracció de carboni que es manté estable al sòl. 

La quantitat de carboni orgànic del sòl no només s'incrementa un cop s’han afegit els fangs EDAR,  sinó que va augmentant amb el temps. Això és degut a que els fangs milloren l’estructura del sòl i aporten nutrients que permeten el creixement de les plantes. Per tant, bona part del carboni que trobem al sòl 18 anys després, prové de la vegetació que s’ha desenvolupat en aquestes zones gràcies a l’aplicació dels fangs. I és la vegetació que, per mitjà de la fotosíntesi, segresta el carboni atmosfèric. A mesura que la vegetació es mor s’incorpora al sòl, on el carboni d’aquestes restes vegetals queda retingut durant molt de temps.

Comentaris:

No tots els fangs són aptes. Els fangs que s’obtenen en les estacions de depuració d’aigües són rics en nitrogen i fòsfor i s’utilitzen principalment per fertilitzar sòls agrícoles. Per aquesta raó és important no aplicar-los en dosis excessives, ja que aquests elements podrien contaminar les aigües superficials i subterrànies. A més, cal tenir en compte que contenen metalls pesants i altres contaminants i per això és molt important conèixer-ne el contingut i avaluar l’aptitud dels fangs abans d’aplicar-los al sòl.

La restauració és obligatòria. Totes les empreses mineres estan obligades a restaurar els espais afectats per l’activitat extractiva, segons marca la legislació des de 1981. En el cas de les pedreres, com que habitualment no disposen de sòl amb una qualitat suficient per restaurar el terreny degradat, es recomana utilitzar els materials de rebuig de la pròpia explotació, prèviament mesclats amb matèria orgànica fertilitzant,sempre i quan aquests materials compleixin amb uns mínims de qualitat.

Conclusions

Restaurar terrenys degradats amb fangs de depuradora ajuda a segrestar carboni al sòl. Aquests residus orgànics (si són els adequats) milloren l’estructura del sòl i afavoreixen el creixement de la vegetació, que posteriorment s’incorpora al sòl en forma de carboni  orgànic. L'estudi obre les portes a potenciar encara més l'ús controlat d'aquests residus en la restauració, ja que segons els investigadors també es podria aplicar en altres emplaçaments degradats.