Els petits mamífers comuns són bàsics per a la supervivència dels aligots durant l'hivern

Els petits mamífers comuns són bàsics per a la supervivència dels aligots durant l'hivern

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

Observar relacions entre l’abundància de cinc espècies de petits mamífers comuns i la supervivència de les poblacions residents/hivernats d’aligots de dues classes d’edat (joves i adults).

Mètodes bàsics

L’estudi s’ha desenvolupat en una àrea forestal (50 km2) situada a les comarques del Maresme i el Vallès Oriental entre els anys 2009-2019. Durant aquest període s’han marcat - amb marques alars - un gran nombre d’aligots de la població resident (36 individus) i hivernant (111 individus). També s’ha recollit  informació de les seves preses principals a l’hivern (petits mamífers), aprofitant la base de dades del projecte de seguiment de petits mamífers comuns (SEMICE). Per això, s’ha seleccionat les dades d’abundància a la tardor 2009-2019 en vuit estacions relativament properes a l’àrea d’observació dels aligots.

S’ha utilitzat models de captura-recaptura per modelitzar la probabilitat de supervivència (és a dir, retrobament) anual dels aligots en funció del seu estatus (resident/hivernant), l’edat (jove/adult), l’any, i l’abundància mitjana anual de petits mamífers a la tardor.

Resultats principals

Durant 2009-2019 es van realitzar un total de 2,572 observacions d’aligots hivernants prèviament marcats i es van capturar 827 petits mamífers de cinc espècies.

Els models estadístics van indicar la rellevància dels petits mamífers associats a espais oberts (musaranya vulgar Crocidura russula i ratolí de camp Mus spretus) per explicar la probabilitat de supervivència/retrobament dels aligots, amb una relació directa entre probabilitat i abundància de petits mamífers. Aquesta probabilitat va ser superior per als residents (enfront els hivernants) i els adults (enfront els joves).

Conclusions

Durant l’hivern, la supervivència d’un rapinyaire generalista com l’aligot es troba molt condicionada per la disponibilitat de petits mamífers als espais oberts on cacen, doncs no troben les seves preses principals (rèptils), mentre que semblen defugir els espais forestals ja que en aquesta època de l’any no troben les principals preses forestals (ratolí de bosc, vidriol).

Durant aquest període desfavorable de l’any, els aligots poden aprofitar una major disponibilitat de musaranyes en un moment en què les poblacions de la presa més freqüent, el ratolí de bosc, són molt escasses. D’altra banda, l’activitat polifàsica de la musaranya i diürna del ratolí de camp en aquest període fan aquestes espècies més capturables per un depredador crepuscular i diürn.