Els macroinvertebrats aquàtics del Montseny permeten seguir els efectes del canvi global

Els macroinvertebrats aquàtics del Montseny permeten seguir els efectes del canvi global

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

Testar i detectar si el canvi global està afectant els ecosistemes aquàtics i de quins seran els efectes sobre les comunitats de macroinvertebrats.

Mètodes bàsics

Al llarg de 5 anys es van estudiar les comunitats de macroinvertebrats de trams de capçalera de dos torrents del Montseny de característiques i altitud similar però amb règims climàtics i hidrològics diferents, l’un de clima més temperat i amb règim permanent  (torrent de Coll Pregon: Teb1), i l’altre de clima més mediterrani i amb règim intermitent (torrent de Riudeboix: B29).

Els dos trams compleixen condicions referència i mantenen un molt bon estat ecològic independentment de l’estat aquàtic en que es trobin. Amb l’anàlisi de la comunitat de macroinvertebrats fet des de dos punts de vista (taxonòmic i amb trets biològics) es van observar diferències entre localitats i entre èpoques de l’any (primavera i estiu).

Resultats principals

Els dos torrents estudiats van presentar unes característiques fisicoquímiques típiques de rius de capçalera ben conservats: temperatures de l’aigua baixes, conductivitat baixa, alta disponibilitat d’oxigen, i compostos nitrogenats i fòsfor, sals (clorurs i sulfats) i sòlids en suspensió molt baixos.

L’hàbitat fluvial va ser suficientment heterogeni sempre que hi circulés aigua. Els resultats dels indicadors biològics (Taula 2) mostraren que les dues rieres van tenir sempre molt bona qualitat de l’aigua i un bosc de ribera sense alteracions i, per tant, un molt bon estat ecològic.

Es va observar que els dos torrents presenten diferències significatives al B29 respecte el cabal (sempre és inferior al B29), els sulfats (superiors al B29) i el número de famílies o Sfam (inferior al B29) però no per a la resta de paràmetres.

En aquests 19 mostrejos es van identificar prop de 43700 individus corresponents a 99 taxa la majoria d’ells a nivell de gènere. Els dípters quironòmids i, sobretot les subfamílies Orthocladiinae i Tanypodinae i la tribu Tanytarsini foren les més ubiqües i abundants en els dos torrents durant aquest estudi.

Conclusions

Amb els resultats d’aquests 5 anys de mostrejos en aquestes dues capçaleres es va verificar que ambdós trams d’estudi van mantenir sempre un molt bon estat fisicoquímic, biològic i ecològic independentment de quin fos l’estat aquàtic en que es trobaven i que per tant, es continuen complint les condicions de referència. Així, la comunitat de macroinvertebrats observada en els diferents mostrejos va ser modificada només per causes naturals que en aquest cas han d’estar relacionades amb el clima que tendeix a ser més sec (menys precipitació i major temperatura).

En conclusió, es pot parlar de que aquests dos torrents són un punt de control ideal per fer el seguiment dels possibles efectes dels canvis ambientals en els ecosistemes aquàtics del Montseny. En anys futurs es podran comparar les dades que s’obtinguin i observar si les mostres recollides es mantenen similars a les que s’han observat en aquest període o van tendint a canviar en el sentit del gradient observat entre aquests dos torrents i aquestes dues èpoques de l’any.