El potencial de la ciència ciutadana i els ratpenats com a indicadors de la qualitat del bosc de ribera

El potencial de la ciència ciutadana i els ratpenats com a indicadors de la qualitat del bosc de ribera

Un estudi publicat l'any 2023.

Objectiu

El principal objectiu de l’estudi és comparar dues metodologies de ciència ciutadana per a l’estudi de l’activitat dels ratpenats aquàtics per determinar quina és la més adequada com a indicador de la qualitat del bosc de ribera. Així mateix, es pretén estudiar la seva aplicabilitat a nivell local i a nivell de paisatge.

Els objectius específics són: 1) Comparar els resultats del protocol acústic i del comptatge directe visual per avaluar l’activitat de ratpenats aquàtics; 2) Quantificar com les diferents variables ambientals del bosc de ribera afecten l’activitat dels ratpenats aquàtics; 3) Llistar els avantatges i inconvenients de cada un dels protocols de ciència ciutadana amb l’objectiu de proposar la implementació d’una xarxa de seguiment de l’estat dels rius a nivell europeu; 4) Desenvolupar un indicador ecològic basat en l’activitat de ratpenats aquàtics, fàcil d’aplicar i relacionat amb altres indicadors de qualitat del bosc de ribera ja ben establerts.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: l’estudi es va dur a terme del maig a l’agost del 2021. Es van mostrejar 60 punts fluvials a les conques el Segre i del Fluvià amb dos protocols del Programa de Seguiment de Ratpenats: el QuiroHàbitats (seguiment acústic passiu de l’activitat de caça de ratpenats mitjançant detectors d’ultrasons) i el QuiroRius (mostreig visual de l’activitat de ratpenats aquàtics durant una hora després de la posta de sol). Complementàriament es van utilitzar les dades de QuiroRius de 40 punts addicionals mostrejats per voluntaris durant els estius de 2021 i 2022.

Aquestes dues mesures d’activitat de ratpenats aquàtics es van utilitzar per avaluar la seva relació amb diferents mesures de qualitat de l’hàbitat a nivell local i a nivell de paisatge. A nivell local es van prendre mesures hidromorfològiques del riu, així com l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera (QBR) i mesures de la diversitat de macroinvertebrats aquàtics, tots indicadors de qualitat ambiental del riu. A nivell de paisatge, es van utilitzar dades del Land Cover Map of Europe S2GLC 2017, per obtenir percentatges de cobertura dels principals hàbitats, agrupats en forestals, aquàtics, oberts i urbans.

Per desenvolupar l’indicador ecològic es va obtenir la correlació més significativa entre la variable de qualitat ambiental i l’activitat de ratpenats aquàtics, i es van establir quartils de l’activitat d’aquests en quatre nivells de qualitat del bosc de ribera.

 

Resultats principals

  • L’activitat acústica i els comptatges visuals estan fortament correlacionats en tots els punts de mostreig.
  • Tant l’activitat acústica (QuiroHàbitats) com visual (QuiroRius) dels ratpenats aquàtics és major en llocs amb major qualitat de coberta forestal i menor en llocs on l’estructura del bosc és més complexa.
  • L’activitat acústica (QuiroHàbitats) disminueix amb major cobertura urbana.
  • Tot i que els dos protocols mostren patrons de bioindicació similars, la simplicitat, immediatesa i la manca d’experiència prèvia per a la seva realització, fan que el QuiroRius sigui el mètode preferent a l’hora d’establir una xarxa de ciència ciutadana com aquesta.
  • Hem desenvolupat per primera vegada un indicador de la qualitat del bosc de ribera fent servir el protocol QuiroRius establint un gradient entre trams amb una mala qualitat ambiental (<5 passades/10’), fins a trams de qualitat òptima (>11 passades/10’).

Conclusions

Els resultats demostren que els protocols de ciència ciutadana del Programa de Seguiment de Ratpenats poden ser utilitzats com a bioindicadors de la qualitat del bosc de ribera. L’activitat dels ratpenats aquàtics ens indica zones de riu on hi ha una riquesa d’espècies vegetals natives més alta, el bosc presenta una major continuïtat als marges del riu en boscos de ribera madurs i en galeria. Una baixa activitat de ratpenats aquàtics indica boscos de ribera de baixa qualitat ambiental, amb presència d’alteracions antròpiques o zones altament urbanitzades.

A l’hora d’establir una potencial xarxa de seguiment a nivell continental mitjançant ciència ciutadana, el QuiroRius sembla ser la millor opció per la facilitat d’identificar els ratpenats aquàtics i de mostrejar la seva activitat visual, el poc temps que es necessita per obtenir les dades i pel major temps de treball de camp, que sol ser més atractiu de cara als voluntaris potencials.

L’indicador desenvolupat ha permès classificar els diferents trams de QuiroRius a Catalunya segons la qualitat del bosc de ribera. Aquesta classificació derivada de l’activitat visual de ratpenats aquàtics ja s’ha aplicat a la pàgina web del Programa de Seguiment de Ratpenats (www.ratpenats.org) on es poden veure els resultats de l’indicador a tots els trams registrats i amb mostrejos. Tot i que l’indicador s’ha desenvolupat amb dades de Catalunya, la facilitat de desenvolupar-lo fa que sigui aplicable a nivell local a qualsevol punt d’Europa amb presència de ratpenats aquàtics.