El Parc Natural del Montseny: Reserva de la Biosfera amb contaminació del trànsit de Barcelona

El Parc Natural del Montseny: Reserva de la Biosfera amb contaminació del trànsit de Barcelona

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2021.

Objectiu

Caracteritzar la composició i les dinàmiques dels compostos orgànics volàtils dins del bosc mediterrani del Montseny.

Els compostos orgànics volàtils són substàncies químiques que es troben en l’atmosfera i tenen un paper important per a la regulació del clima i de l’aigua. Tenen diferents orígens, com pot ser els que emeten les plantes o els produïts per la crema de combustibles o la indústria.

Mètodes bàsics

Els mostrejos se’n van realitzar en el Parc Natural del Montseny, en la Masia Mariona, envoltat d’un bosc d’alzines a 415-550 m d’altitud. Per les mesures meteorològiques també es van utilitzar les estacions de La Castanya, Puig Sesolles i Tagamanent.

El període d’obtenció de dades va abastar entre els mesos de juny i novembre del 2019.

Les mostres es van recollir a un metre i mig del terra cada 2 minuts. Els compostos orgànics volàtils es van estudiar absorbint aire amb una pompa i portant-ho al espectòmetre de masses.

Resultats principals

La recerca va concloure que hi ha quatre fonts d’emissió d’aquests compostos orgànics volàtils:

  • Fonts naturals o biogèniques: provinents de les plantes, fongs i bacteris.
  • Fotoquímiques: provinents de reaccions químiques d’aquests compostos en l’atmosfera.
  • Antropogèniques: procedents del trànsit i de la indústria de Barcelona.
  • La mescla de compostos antropogènics i fotoquímics.

Encara que s’hi trobessin nivells alts de compostos químics naturals, els resultats van indicar un major nivell de compostos antropogènics dels esperats en un entorn natural.

Conclusions

Els compostos químics antropogènics que es van trobar al Montseny vénen del trànsit i la indústria de Barcelona i són transportats per les brises marines des de l’àrea metropolitana, a 50 quilòmetres. A més, part d’aquests compostos també ve del trànsit de l’AP-7.

Tot i que ja existien estudis que demostraven que al Montseny hi ha contaminació procedent de Barcelona, aquesta recerca és la primera que detecta la presència d’aquests compostos dins de la cobertura forestal i demostra que les masses d’aire contaminades s’infiltren en el dosser arbori.

Aquest estudi implica que els compostos químics antropogènics es poden barrejar amb els naturals, modificant la composició química atmosfèrica i afavorint la producció d’ozó i aerosols, que augmenten la contaminació en un entorn natural.

Malgrat que encara no es coneix com pot afectar l’alteració química dels compostos orgànics volàtils a la salut humana, aquest estudi és el primer pas per dissenyar futures recerques.