Efectes de la sequera en boscos mediterranis del sud d'Europa

Efectes de la sequera en boscos mediterranis del sud d'Europa

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2011.

Objectiu

Avaluar els impactes macroecològics de la sequera en boscos del sud d’Europa que han patit limitacions d’aigua durant un període de 20 anys (1987-2006).

Mètodes bàsics

Es recopilen dades referents a la defoliació de capçades de les espècies arbòries observades en el 2n i 3r Inventari Nacional Espanyol, i dades climàtiques de l’Institut Nacional de Meteorologia Espanyol. S'obtenen mapes climàtics i de defoliació de capçada, i d’interpolacions. Els anàlisis de les defoliacions  s’han contrastat amb un conjunt de mètodes de modelització: model  de mínims quadrats, models linears generalitzats, models d’autoregressió simultània espacial, equacions d’estimació generalitzada i models linears generalitzats mixtes.

Resultats principals

La sequera ha afectat significativament les estructures de les fulles de capçada de les espècies arbòries. S’observa un increment en el percentatge de defoliació en les zones més seques en resposta a l’increment del dèficit d’aigua.  Les tendències de defoliació són anàlogues a un increment en les taxes de mortalitat en àrees més seques, relacionades amb la densitat d’arbres i els efectes de la temperatura. Les condicions de sequera severa estan associades amb canvis sobtats en les dinàmiques de defoliació per insectes i fongs, ocasionant efectes perjudicials sobre les xarxes tròfiques a llarg termini.

Conclusions

S’observa un mosaic geogràfic complex de determinades espècies com a resposta a les condicions de sequera degudes al canvi climàtic en la Península Ibèrica, amb una tendència cap al predomini de l’augment dels efectes negatius produïts per la sequera. Les sequeres extremes poden provocar un increment en el percentatge de defoliació de les capçades, un increment en la taxa de mortalitat i de pertorbacions en les comunitats de fongs i insectes, provocant  canvis a llarg termini en la xarxa tròfica.