Dinàmica dels hàbitats a Catalunya al llarg d'una dècada

Dinàmica dels hàbitats a Catalunya al llarg d'una dècada

Un estudi publicat l'any 2014.

Objectiu

Avaluar els canvis que s’han produït ens els hàbitats en els 11 anys que han transcorregut entre els vols de referència (1997-2008) utilitzats en les dues primeres versions de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000.

Mètodes bàsics

La comparació entre les dues versions no es pot fer a través d'una simple superposició automàtica dels mapes i el conseqüent càlcul de la superfície de cada hàbitat en cada versió, ja que una part considerable dels canvis detectats entre les dues versions no són reals sinó conseqüència de diferències en les metodologies de captura de les dades entre versions.

Resultats principals

Hem obtingut, per una banda, una taula general amb totes les dades relatives a la comparació entre els dues versions de la cartografia i, per altra banda, una fitxa per a cada hàbitat, amb les dades més rellevants, les causes que han provocat els canvis reals (si és que n'hi ha hagut), i els hàbitats que s'han perdut o que han aparegut com a conseqüència de cada causa de canvi.

Per últim, s’ha obtingut també l’estimació del percentatge de territori en el que s'ha produït un canvi real en els hàbitats en l'espai temporal considerat.

Amb l'objectiu de fer una avaluació el més fidel possible dels canvis reals ocorreguts en els hàbitats en aquest període s'ha desenvolupat un protocol de treball específic per tal de discernir els canvis reals del paisatge dels canvis que són conseqüència de les diferències en la metodologia i en el criteri científic. Aquest procediment implica un mostreig independent per a cada hàbitat, amb una robusta validació estadística associada, que permeti quantificar aquests canvis.

Conclusions

L’escala dels mapes originals (1:50.000) i el període d’estudi (11 anys) no permeten detectar dinàmiques generals en els hàbitats del territori.

L’anàlisi detallada dels resultats, però, sí que permet posar de manifest els canvis que s’han produït en aquest interval de temps en alguns hàbitats concrets, especialment en els que estan sotmesos a processos dinàmics més evidents (successió postincendi, canvis en la línia de costa, pressió urbanística i industrial, abandonament d’activitats agropecuàries, densificació forestal, dinàmica fluvial, etcètera).