Correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d'interès comunitari

Correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d'interès comunitari

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2018.

Objectiu

Constituir un catàleg definitiu dels hàbitats d’interès comunitari (definits a la Directiva 97/62/CE) presents a Catalunya i establir una relació clara i inequívoca amb la Llista dels hàbitats de Catalunya.

Mètodes bàsics

Actualització de l’informe del 2005, basada en tres aspectes: l’experiència més de 15 anys en l'ús dels HICs en l’àmbit català, l’aparició d’una nova versió del Manual d’Interpretació dels HICs publicat per la UE el 2013 i la necessitat d’harmonitzar els criteris que s’apliquen a Catalunya amb els que fan servir en altres zones d’Europa, principalment amb aquelles amb les que compartim fronteres.

En casos de dubte, també hem tingut en compte les 'Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España', publicades el 2009 i promogudes pel Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Resultats principals

El resultat és un Manual d'Interpretació que conté un catàleg dels HICs amb indicació de la seva correspondència amb la Llista dels hàbitats de Catalunya, així com un mapa de distribució dins de l’àmbit català, en els casos en què es disposa de cartografia.

Conclusions

Aquest document té la vocació de constituir-se en el referent en tot allò que concerneix a la correspondència entre la llista dels hàbitats de Catalunya (llegenda CORINE) i els hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva europea 97/62/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres).

Caldrà actualitzar-lo segons les noves dades que sorgeixin dels projectes de cartografia, inventariació i conservació dels sistemes naturals en curs.