Com podem avaluar la capacitat dels boscos de Catalunya per acollir biodiversitat?

Com podem avaluar la capacitat dels boscos de Catalunya per acollir biodiversitat?

Un estudi publicat l'any 2023.

Objectiu

L’objectiu d’aquesta eina, anomenada Índex de Biodiversitat Potencial (IBP), és aconseguir un suport a la planificació i la gestió per integrar els diversos criteris de conservació de la biodiversitat en la gestió multifuncional dels boscos.  

L'IBP està liderat pel projecte Life Biorgest, fruit de més de 10 anys de treball entre persones de l’àmbit científic i expertes del món de la conservació i gestió forestal. A més, un dels seus punts forts és que està pensada per ser utilitzada per persones sense bagatge naturalista. 

Mètodes bàsics

Com es fa servir aquest índex? Amb un exercici d’entre 20 i 40 minuts, s’avaluen els 10 factors que influeixen de forma més cabdal en la biodiversitat que pot acollir el bosc. 

  • S’anoten les espècies d’arbres autòctones, l’estructura vertical de la vegetació, la fusta morta que es troba en peu i la que hi ha a terra, els arbres vius considerats molt grans, els arbres amb cavitats i altres singularitats que constitueixen hàbitats per a una gran quantitat d’espècies del bosc, i també la presència de clarianes amb plantes amb flor. Tots ells són elements sobre els quals es pot incidir amb la gestió. 
  • S’avaluen els tres factors considerats de context, que son la continuïtat temporal del sòl com a forestal sense ús agrícola (1), i la presència d’ambients aquàtics i d’ambients rocosos (2), als quals se’ls associa una biodiversitat específica (3). 

Aquestes observacions permeten assignar a cada factor una puntuació que va del 0 al 5. La suma d’aquestes puntuacions ens dona l’IBP i permet situar el rodal en un gradient de baixa a elevada capacitat d’acollida. També ajuda a identificar dins del rodal de bosc quins són els elements que afavoreixen la diversitat d’espècies o, per contra, els que no tenen prou presència i caldria afavorir-los quan es duguin a terme accions de gestió. 

Resultats principals

Els valors obtinguts ens indiquen que, en general, els boscos inventariats tenen una capacitat d’acollida de biodiversitat mitjana. I en concret, la composició en espècies d’arbres augmenta el valor de l’índex, essent els boscos mixtes els que presenten valors lleugerament superiors.  

D’entre els factors analitzats que es poden modificar mitjançant la gestió forestal (ja sigui conservant-los o potenciant-los), mostren valoracions més altes els que fan referència a la presència de diferents espècies arbòries i estrats de vegetació, i arbres portadors de dendromicrohàbitats. Per contra, els factors amb puntuació més baixa són els relatius a la presència d’arbres vius de grans dimensions i de fusta morta gran, en peu i a terra.

Conclusions

Aquesta nova eina es tracta d’una exploració ràpida que permet recollir dades que han de servir per diagnosticar la capacitat que té el bosc per acollir biodiversitat, una informació molt valuosa, sobretot, per poder incorporar recomanacions de millora a la planificació forestal.