Cartografia dels hàbitats del Parc del Garraf

Cartografia dels hàbitats del Parc del Garraf

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc del Garraf, com a eina per a la gestió, la recerca, la divulgació científica i la docència. El Parc del Garraf forma part de la Xarxa d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp, realitzat els anys 2018 a 2020.

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (11.276 ha) s’han pogut delimitar 4.102 polígons i 1.644 punts. En total s’hi han reconegut 119 hàbitats i 17 hàbitats d’interès comunitari (HIC). També s'han elaborat dues capes amb informació florística, una que conté 84 punts amb la localització de plantes al·lòctones, i una altra amb 481 localitats de plantes d'interès. Aquestes capes no són exhaustives, sinó resultat de les observacions fetes durant el treball de camp orientat a l’aixecament cartogràfic del mapa d'hàbitats.

Memòria de la cartografia

Descàrrega del mapa (ETRS89)

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del massís del Garraf, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquesta informació ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d'aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.