Cartografia dels hàbitats del municipi de Gavà

Cartografia dels hàbitats del municipi de Gavà

Un estudi publicat l'any 2019.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del municipi de Gavà, com a eina per a la gestió, la recerca, la divulgació científica i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp, realitzat l'any 2018.

Resultats principals

En el conjunt del municipi (3.086 ha) s’han pogut delimitar 1.958 polígons i 1.150 punts. En total s’hi han reconegut 137 hàbitats i 23 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 23, n'hi ha 5 que tenen el caràcter de prioritari.

Memòria de la cartografia

Descàrrega del mapa (ETRS89)

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del municipi de Gavà, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquesta informació ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d'aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.